בחינות מקוונות באוניברסיטאות ופרטיות - המלצות הרשות להגנת הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

יש לאפשר לסטודנט לסרב להשתתף בבחינה כאשר מופעלים בה אמצעים לשמירה על טוהר הבחינה הפוגעים בפרטיותו, מבלי שהסירוב יהיה כרוך בפגיעה בזכויותיו. כך דורשת הרשות להגנת הפרטיות במסמך "דגשים והמלצות להגנת הפרטיות בבחינות מרחוק הכוללות אמצעים לשמירה על טוהר הבחינה במוסדות להשכלה גבוהה" שפרסמה. לתפיסתה, הנבחן רשאי לסרב גם אם המוסד בחר להשתמש באמצעים אלה לאחר שקבע כי השימוש בהם מידתי. 

המסמך פורסם על רקע הבחינות המקוונות הנערכות בשל הקורונה. הרשות ממליצה למוסד האקדמי להתריע בפני הנבחן מראש על כוונתו לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים לשמירה על טוהר הבחינה מוקדם ככל הניתן, כך שתהיה לו הזדמנות לסרב להבחן כך. כמו כן יש ליידע את הנבחן בדבר החלופות העומדות בפניו במקרה שבו סירב להיבחן במתכונת זו. על פי עמדת הרשות, גם דחיית מועד הבחינה של אותו נבחן עד למועד שבו ניתן יהיה לקיימה באופן פרונטלי תחשב חלופה יעילה. 

 לפי עמדת הרשות, ניתן לקבל ההסכמה עקרונית לשימוש באמצעים לשמירה על טוהר הבחינות מרחוק ואין צורך לקבל הסכמה נפרדת לכל בחינה. ואולם, במקרה זה יש להבהיר במפורש באילו קורסים תתקיים הבחינה במתכונת זו ומהי רמת הפיקוח בכל בחינה. בנוסף, יש לאפשר לנבחן לחזור בו מהסכמתו. 

 

במסמך הרשות עומדת על עקרונות נוספים שיפחיתו את הפגיעה בפרטיות הנבחנים, לרבות -

  • נדרש ליידע את הנבחן בדבר זכותו לעיין במידע. זכות זו חלה על כל המידע הקשור לבחינה, לרבות המידע שנמסר לצרכי הזדהות, צילומי וידאו, וכן על תשובות הנבחן לבחינה. מומלץ כי זכות העיון תמומש באמצעות ממשקים מקוונים, או באמצעות העברת קובץ דיגיטלי. 
  • הסכם לקבלת שירותים במיקור חוץ יכלול הוראה מפורשת לפיה הטיפול במידע יעשה לפי הוראות המוסד האקדמי ולפי המטרות שיקבעו על ידו. 
  • מומלץ למחוק את המידע האישי בעת שהוא מפסיק לשרת את המטרה לשמה נאסף.  
  • מומלץ להציע לנבחן להסיר סממנים אישיים שיש בהם משום פגיעה בפרטיותו מהחדר בו הוא שוהה בעת הבחינה לפני הפעלת המצלמה.   
  • על המוסדות לבחון את כל הנסיבות וההיבטים של הגנת הפרטיות הכרוכים בבחינות מרחוק באמצעות תסקיר השפעה על פרטיות של המערכת הטכנולוגית, כדי לזהות, למפות ולהפחית סיכונים לפרטיות הנבחנים.