מבקר המדינה על איכוני השב"כ – לא עמדו במלואם במשימה

אולי יעניין אותך גם

שירות הביטחון הכללי לא עמד במלואה במשימה שהוטלה עליו לסייע במאבק בקורונה בגלל הכלים שהפעיל לכך. רק 3.5% - 4.6% מהאנשים שהוכנסו לבידוד בעקבות איכוני השב"כ התבררו לבסוף כחולים – לעומת 24% ממי שהוכנסו לבידוד בעקבות חקירות אפידמיולוגיות אנושיות. לדברי השירות, פעולות הסיוע הובילו לחשיפה מסוימת של יכולותיו אשר עלולה לפגוע בעתיד במילוי תפקידיו.

כך קובע מבקר המדינה בדו"ח מיוחד שהתפרסם היום, העוסק בהתמודדות עם הקורונה בישראל.

עוד נמצא כי למרות פעולות רבות ששב"כ נקט על מנת למזער ככל הניתן את הפגיעה בפרטיות, התרחשו ארבעה אירועים שבהם השירות פעל בניגוד לכללים ולנהלים ובדרך שהיה בה כדי לפגוע באופן לא מידתי בזכות לפרטיות.

הדו"ח קורא למשרדי הבריאות והמודיעין להגדיר בסיוע המל"ל את הדרכים לקידום האמצעים הדיגיטליים החלופיים לפעילות הסיוע של שב"כ, ולפעול להטמעתם באופן היעיל והאפקטיבי ביותר.

כלי להכנסת אזרחים לסגר

דו"ח מבקר המדינה מגלה כי איכוני השב"כ החלו בעקבות בקשה פרטנית ששלח ראש מטה שר הבריאות ב-9 במרץ לניטור חולה כדי "לנסות ולהבין את מקור הדבקתו ולנסות להכיל את המקרה". בעקבות זאת אישר היועץ המשפטי לשב"כ ביצוע מחקר תקשורת לשם שחזור המקומות שבהם שהה אותו חולה וכדי לוודא אם שהה בקרבת חולים נוספים. ב- 11 במרץ קבע סגן ראש השב"כ שמדובר באירוע חירום, וכי על השירות להיערך לתת מענה "לכמה עשרות עד כמה מאות של חולים פוטנציאליים", וזאת "בין אם החולה משתף פעולה או לא". law.co.il מעיר שבאותה עת לא היה השב"כ מוסמך כדין להיענות לפניות משרד הבריאות (והעובדה שראש מטה של שר יכול לפנות בבקשה למחקר תקשורת באמצעות כלי השב"כ הרגיש, והבקשה תענה, היא לא פחות ממדהימה).

נכון למועד הביקורת בדק השב"כ 43,250 חולים וסיפק מידע על כחצי מיליון מגעים שקיימו.

בדיון מ- 6 ביולי אמר סגן ראש השב"כ ש"הכלי השירותי הופך בעצם לכלי של משרד הבריאות להכנסת אזרחים לסגר". קצב העבודה הנזכר בדו"ח - השירות הצליח לאתר מגעים של כ- 900 חולים בפרק זמן של שמונה שעות.

למרות קשיים ומגבלות טכנולוגיים שב"כ הצליח, לאתר קרוב ל- 30% מהחולים המאומתים, אומר מבקר המדינה. היות שהשב"כ מנטרל מגעים של בני משפחה מקרבה ראשונה לחולים, בהנחה שאלה ייכנסו לבידוד גם בלא איכוניו, השירות מעריך שכ- 40% - 60% מכלל החולים שאינם בני משפחה אותרו במסגרת פעילות השירות.

פגיעה במשימות השירות

הדו"ח מגלה כי במוקד פעילות השב"כ עמדה מחלקה מסוימת. מנהלה ציין בפגישה עם אנשי מבקר המדינה כי ככל שנמשכת משימת הסיוע למשרד הבריאות נפגעה יכולתה של המחלקה למלא את משימותיה השוטפות. היות שהשב"כ מעריך שפעולות הסיוע יימשכו לפחות עד סוף 2020, החליטו ראש השירות וסגנו להקים מחלקה ייעודית לעניין זה.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הוגדר מגע קרוב עם חולה העלול להביא להדבקה כמגע לפרק זמן של כ- 15 דקות בקירוב ובטווח של שני מטרים. בפועל, מוצא מבקר המדינה, השב"כ לא יכול היה לספק איכונים ברזולוציה הנדרשת. דבר זה השפיע ישירות על אפקטיביות פעילותו ועל ההיקף הגדול יחסית של המגעים שאיתר, וכפועל יוצא מכך על המספר הגדול יחסית של האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד, ובכלל זה גם של מי שלא היה במגע קרוב עם חולה.

ביקורת בשב"כ על משרד הבריאות

השב"כ, מתברר מדו"ח המבקר, מותח ביקורת על הטיפול של משרד הבריאות באיכוניו: לדברי אנשי השירות, כלל התהליך המתבצע במשרד הבריאות, על כל שלביו, מתאפיין באפקטיביות נמוכה החל בביצוע הבדיקה לאדם החשוד כחולה בקורונה, עבור בהעברת המידע על חולים לשב"כ ופעילות שב"כ לאיתור המגעים וכלה בהעברת הודעת האיכון למי שהיו במגע עם חולים. בעקבות זאת מעיר המבקר בדו"ח למשרד הבריאות כי "בתהליך בכללותו אין כדי למצות את יכולות שב"כ שהוקצו לטובת הסיוע למשרד הבריאות, ולמותר לציין כי אין בו כדי להביא לידי "סגירת מעגל" של תהליך החקירה האפידמיולוגיות במלואו (קרי: שילוב של פעילות שב"כ ומשרד הבריאות) ולמיצוי אופטימלי של היכולות הנדרשות לצורך קטיעת שרשרת ההדבקה. מיצוי חלקי זה של יכולות שב"כ בולט במיוחד בהתחשב במחיר שהציבור נדרש לשלם בפגיעה בפרטיותו, במספר הרב של הנדרשים להיכנס לבידוד ובהשפעות שיש לפעילות הסיוע על פעילותו של השירות".

המלצות דו"ח המבקר

  • יש להביא בחשבון את מגבלות האפקטיביות של פעילות שב"כ בסיוע שלו למשרד הבריאות. זאת בין היתר גם נוכח תוצאות פעילותו של שב"כ ובכלל זה הפגיעה בזכות לפרטיות.
  • יש לחזק את מערך החקירות האפידמיולוגיות המבוצע על ידי תשאול של החולה ולבחון באופן שוטף את היחס "אות/רעש" של איכוני שב"כ (היחס בין מבודדים למי שפיתחו את המחלה).
  • ראוי שסיוע שב"כ למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות ישמש בסיס לאיתור מגעים של חולים בד בבד עם חקירה אפידמיולוגית יסודית ומעמיקה על ידי תשאול של החולה. 
  • ככל שיוחלט כי השירות ימשיך לסייע למשרד הבריאות, יש להבטיח כי ננקטות כלל הפעולות הנדרשות למיצוי תוצרי שב"כ כדי להבטיח מענה יעיל ומלא ככל הניתן לקטיעת שרשרת ההדבקה וכדי שהמאזן בין התועלת העולה מהשימוש שנעשה בשב"כ למלאכת הסיוע ובין מחיר הפגיעה בפרטיות והנזק שעלול להיגרם מחשיפת יכולת שב"כ, יהיה סביר ומידתי ככל הניתן. 
  • השירות יבחן את הפערים הקיימים בין יכולותיו לבין התוצר הנדרש, ויציג אותם למקבלי החלטות ויציג חלופות, בהינתן המגבלות החוקיות הנוגעות לפגיעה בזכות לפרטיות, במשאבים הנדרשים, ביכולותיו הטכנולוגיות, בצורך לשמור על חסיון יכולותיו ובלי לפגוע יתר על המידה ביכולתו לבצע את משימותיו השוטפות.