רשות המסים תעביר מידע לאגף המודיעין בצה"ל

אולי יעניין אותך גם

בילקוט הפרסומים 9107 מיום 22.9.2020 פורסם "היתר כללי לגילוי ידיעות" של מנהל רשות המסים, ערן יעקב, ולפיו - בתוקף סמכותו לפי סעיף 142 (א)(1) לחוק מס ערך מוסף, סעיף 231א2(א)(1)  לפקודת המכס, סעיף 105(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וסעיף 234 לפקודת מס הכנסה, מתיר מנהל רשות המסים לעובדי הרשות לגלות לראש אמ"ן או מי שהוא הסמיך לעניין זה, "מידע שהגיע אליהם אגב ביצוע החוקים, שנדרש לצורך פעילות אמ"ן".

law.co.il מעיר ההיתר אינו מסייג עצמו למידע מסוג מסוים (לדוגמה, מידע על נכסים בלבד) כך שהוא יכול, לכאורה, לחול על מידע אישי. חוק הגנת הפרטיות אמנם מגביל העברת מידע בין רשויות ציבוריות, אבל מורה במפורש שההגבלה אינה מונעת מרשות בטחון (המוגדרת באופן שכולל את אמ"ן) לקבל או להעביר מידע.

משמעות הדבר היא שמידע שבידי רשות המסים על אזרחי המדינה ותושביה, הנוגע להכנסות, לעסקאות חייבות במס, למכירת נכסי מקרקעין ולנכסיו של אדם - יעבור לידי צבא ההגנה לישראל ואגף המודיעין אם הדבר נדרש לפעילותם. אלא שאמ"ן אמור להתמודד עם אויבי המדינה שמחוץ לגבולותיה (אין לאגף המודיעין סמכות בעניינים הנוגעים לפנים המדינה. סמכות זו נתונה לשב"כ בהקשרים של מניעת טרור, ריגול וחתרנות). מה אפוא הסיבה להעברת מידע זה? האם הוא דרוש למודיעין הנוגע למגעים שבין אזרחים זרים לתושבי המדינה או, לדוגמה, לפעילות של ארגונים כדוגמת חיזבאללה בתוככי המדינה? מה מקור הסמכות של אמ"ן לקבל ולעבד מידע הנוגע לאזרחי ישראל? ההיתר מטיבו שותק ואינו מפרט.

עדכון: בהארץ פורסמה ידיעה על ההיתר להעברת מידע לאמ"ן ובה הובאו תגובות מעניינות. הנה הן במלואן -

רשות המסים: "ההיתר לגילוי ידיעות לאמ"ן ניתן בהתאם לסמכות המוקנית למנהל רשות המסים בחוק ומצטרף להיתרים קיימים לשורה של גופי ביטחון ובכלל זה, לראש המטה ללוחמה בטרור (שניתן במארס 1998) לראש שב"כ (שניתן ביוני 2000), לראש המוסד (שניתן באוגוסט 2014) ועוד. לאור האמור, אין במתן האישור האחרון חידוש מהותי. יודגש כי החוק קובע שהמידע במקרים אלה יינתן לגופים שנקבעו בהיתר לצורך מילוי תפקידם כדין ויחולו על מקבל המידע אותם כללים בחוקי המס ביחס לגילוי מידע שלא כדין. זאת ועוד, ההיתר הוא אמנם כללי אך המידע יימסר בהתאם לבקשות פרטניות".

דובר צה"ל: "ההיתר לגילוי ידיעות לאמ"ן ניתן בהתאם לסמכות המוקנית למנהל רשות המסים בחוק, ומצטרף להיתרים שניתנו לשורה של גופי ביטחון אחרים. המידע יועבר על פי צורך ביטחוני ולשם שמירה על ביטחון המדינה. יש לציין כי במסגרת ההיתר לא יימסרו לאמ"ן פרטים אישיים של אזרחי ישראל. לא ניתן להרחיב מעבר לכך מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה".