משרד התקשורת מציע לבטל את חובת הרישוי לשירותי בזק ושידורים

משרד התקשורת פרסם היום להערות הציבור את תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' ...)(שינוי מתכונת האסדרה של מתן שירותי בזק), התש"ף-2020, המציע מהפכה של ממש בתחום רישיונות התקשורת. כיום, חוק התקשורת הוא דבר החקיקה המסדיר את תחום התקשורת בישראל ובכלל זה אסדרה של רישיונות למתן שירותי בזק ושידורים (טלפוניה, סלולר, תשתית אינטרנט, שידורי טלוויזיה בכבלים, שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין ועוד).

תזכיר החוק מציע לשנות את מתכונת האסדרה הקיימת באופן שיקטין את הנטל הבירוקרטי, ינמיך חסמי כניסה לשוק ויתאים למקובל בעולם בתחום התקשורת. בכלל זה מציע התזכיר לבטל את החובה לקבל מראש רישיון ספציפי (לאדם ולפעולה) כתנאי לביצועה של פעולת בזק וכן לבטל את האבחנה הקיימת בחוק בין סוגי הרישיונות (כללי, כללי ייחודי ומיוחד).

במקום זאת, מציע התזכיר כי הדרך להסדרת מתן שירותי תקשורת בישראל תהיה באמצעות היתר כללי (General Authorization) - מסמך פומבי הקובע מראש תנאים ברורים ומפורטים, החלים באופן זהה על כל נותני השירות. ההיתר הכללי יאפשר לכל גורם המעוניין לתת שירות בזק לדעת מראש מהם התנאים לפעילותו, ולהתחיל לפעול מבלי לבקש ומבלי לקבל רישיון.

לצד זאת האסדרה תמוקד באמצעות צמצום ההגדרה של "שירות בזק" ו"מתקן בזק" הכפופים לאסדרה ובהתאמה צמצום מספר השירותים הנתונים לאסדרה. שירותי הבזק יוגדרו מחדש, הן על פי טיבם ואופן הצעתם לציבור, והן על בסיס זיקתם לרשת הבזק שבאמצעותם הם מסופקים לציבור. פעולות בזק שאין בהן משום מתן שירות לציבור, למעט הנחה של כבל תת-ימי, לא יהיו כפופות לאסדרה לפי החוק והחובה לקבל רישיון לצורך ביצוע פעולת בזק  – תבוטל.

מי שירצה לתת שירות בזק יוכל לעשות כן אם יעמוד בתנאים שקבע שר התקשורת בהיתר הכללי. מנכ"ל של משרד התקשורת ינהל מרשם שבו יכללו כל בעלי ההיתר הכללי ושירות הבזק שהם נותנים לפי ההיתר. תנאי למתן השירותים מכוח ההיתר הכללי הוא דיווח מוקדם והגשת בקשה להירשם במרשם, עשרה ימי עבודה מראש. אולם ביצוע הרישום בידי משרד התקשורת לא יהווה תנאי להתחלת מתן השירות בידי מגיש הבקשה.

אין במעבר מאסדרה על דרך רישיון לאסדרה מכוח היתר כללי כדי להפחית מיכולתו של שר התקשורת לקבוע נורמות שיחולו על מי שמבקש לספק שירות בזק בישראל, ביחס לאותם שירותים שנמצאה הצדקה לאסדרתם. ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום 30.8.2020 באמצעות אתר החקיקה הממשלתי.