הוארכה בחוק הסמכת השב"כ לסייע במאבק בקורונה עד ינואר 2021

אולי יעניין אותך גם

הכנסת אישרה הלילה בקריאה שניה ושלישית את החוק הקבוע להסמכת השב"כ לסייע במאבק במגפת הקורונה. החוק מהווה תיקון לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 שהתקבל ב- 1.7.2020 ועמד בתוקפו לתקופה מוגבלת. החוק החדש משנה את שמו להיות - קחו אוויר, זה לא קצר - חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש״ף–2020. הוא עומד בתוקף עד ל- 20.1.2021.

נוסח החוק המלא טרם פורסם אבל הצעת החוק כפי שהונחה על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית, זמינה כאן.

בין חידושי החוק החדש לעומת קודמו, שאמור היה לפקוע בעוד יומיים -

  • הממשלה רשאית להסמיך את השב"כ אם שוכנעה שבשל התפשטות המגפה יש צורך ממשי ומידי בהסתייעות בשירות. מטרות ההסתייעות הן (1) איתור מי שהיו עלולים להידבק מחולים; (2) סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות למטרת זיהוי נתוני מיקומם של חולים בתקופה של עד 14 ימים ולפי הנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות, לפני תאריך אבחונם במחלה; וכן (3) זיהוי האנשים שבאו במגע קרוב עם החולים בתקופה האמורה. law.co.il מעיר שהסעיף מנוסח באופן מסורבל שאינו מאפשר להבין נכונה אם מטרה 1 היא אכן נפרדת מ-3 ואם כן איזה צורך יש בה.
  • ההכרזה תעמוד בתוקף למשך 21 יום ובמהלכם יהיה משרד הבריאות רשאי להיעזר בשב"כ אם מספר החולים עלה על 200. 
  • ההכרזה על הסמכת השב"כ תובא לאישור ועדת חוץ וביטחון בכנסת שרשאית לאשרה, לקצרה או לא לאשרה.
  • הובהרה הזכות לבחינה חוזרת של הנתונים שעל פיהם נשלח אדם לבידוד ונקבע כי משרד הבריאות יתחשב, "בין היתר", בהצהרתו של אדם לענין מיקומו במועד הנקוב בהודעה והיותו במגע קרוב עם חולה מסוים. החלטה על דחית השגה תהיה מנומקת ותימסר תוך 24 שעות מהפניה. 
  • נקבע כי משרד הבריאות יעמיד לשימוש הציבור טכנולוגיה לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים יפיץ אותה ויקדם את השימוש בה – וזאת בתוך 7 ימים מפרסום החוק. התקנת טכנולוגיה אזרחית והשימוש בה ייעשו רק בהסכמתו מדעת של המשתמש ומתוך רצונו החופשי. השימוש בטכנולוגיה יהיה ללא תשלום. בתוך 14 יום מפרסום החוק שר הבריאות יגבש תכנית לאומית לעידוד הציבור להשתמש בטכנולוגיה האזרחית ויבטיח את התקציב הדרוש למימושה. law.co.il מעיר שהטכנולוגיות הללו אינן חלופות להסמכת השב"כ אלא מתווספות עליה. איזה טעם יש בהתקנתן, לא ברור אפוא.
  • הורחב היקף המידע שעל משרד הבריאות למסור לוועדת חוץ ובטחון בדיווחיו השבועיים על השימוש בכלי השב"כ, והוא כולל כעת, בין השאר, גם מידע על מספר האנשים שהתקינו טכנולוגיות אזרחיות וכמה מהם שוהים בבידוד בעקבות התראה שקיבלו מטכנולוגיות אלה.