משרד האוצר מפרסם תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית

אולי יעניין אותך גם

משרד האוצר מפרסם להערות הציבור את תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, התש"ף-2020. התזכיר מבקש להסדיר את הקמתה של סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסיות בישראל, שתופעל ידי ועדה לעידוד טכנולוגיה פיננסית בישראל ותסייע בהתמודדות עם הדרישות הרגולטוריות המורכבות של השוק הפיננסי בישראל. הוועדה תכלול את כל רשויות הפיקוח הפיננסיות בישראל ותהווה כתובת ממשלתית אחת לחברות, אך לא תגרע מסמכויות רשויות הפיקוח הפיננסיות ושיקול דעתן העצמאי.

לפי התזכיר, תחום הפינטק (Fintech) הוא אחד מהתחומים המתפתחים ביותר בתחום חברות ההזנק בישראל. בשנים האחרונות קמו חברות רבות המשתמשות בטכנולוגיה חדשה לצורך אספקת מוצרים ושירותים פיננסיים במגוון תחומים, כגון אשראי, תשלומים, סליקה ואמצעי תשלום, ניהול השקעות, ניהול פיננסי, שירותים בנקאיים, ביטוח ועוד.

יחד עם זאת, הרגולציה בישראל אינה מתאימה לפעילותן החדשנית של חברות אלה, ובהתאם, חברות פינטק מתקשות לפעול בישראל. מטרת החוק היא להקים סביבת ניסוי ייחודית שמטרתה להתאים את הרגולציה לחברות פינטק תוך גידור הסיכונים הכרוכים בכך. התזכיר מציע כי התוכנית תפעל בשני מסלולים: מסלול רישוי – עבור חברות שפעילותן דורשת היתר מרשות פיקוח פיננסית אחת או יותר, ובו רשות הפיקוח הפיננסית תהיה רשאית לקבוע התאמות או הקלות רגולטוריות לצורך קבלת רישיון של חברה המשתתפת בתכנית; ומסלול ליווי - עבור חברות שפעילותן אינה דרושה היתר.

לפי התזכיר, יישום זה יאפשר למידה משותפת של הרגולטורים והתייעצות, כך שסך הניסיון הנצבר אצל כל רשות פיקוח פיננסית יהיה רחב יותר בהשוואה למצב שבו הייתה נחשפת רק לחברות בתחום הפיקוח שלה. על מנת לאפשר עבודה אפקטיבית של הוועדה, מוצע לאפשר מסירת מידע הנוגע לחברות המשתתפות בתוכנית מכל חברי הוועדה אל כלל חברי הוועדה. ניתן להעביר הערות לתזכיר עד ליום 19.7.2020, באמצעות אתר החקיקה הממשלתי.