הרשות להגנת הפרטיות: מותר ואסור באיסוף מידע על תלמידים סביב הקורונה

אולי יעניין אותך גם

על מוסדות חינוך להימנע מלאסוף מידע שאינו נדרש בנסיבות העניין, להקפיד על אופן איסוף המידע וכן להימנע מלהשתמש במידע למטרות נוספות מעבר למטרת בחינת האפשרות להכניס תלמיד לשטח המוסד החינוכי. כך קובעת הרשות להגנת הפרטיות במסמך "פרטיות תלמידים במסגרת כניסה למוסדות חינוך בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה". המסמך התפרסם בעקבות חקיקת חירום אשר לחזרה הדרגתית של מוסדות החינוך לשגרת הלימודים. במסגרת זו הוסמכו מוסדות החינוך לדרוש מהורי התלמידים להציג מידע בריאותי הנוגע לילדם, כתנאי לכניסת תלמידים לשטח המוסדות ובמטרה למנוע התפשטות מחודשת של נגיף הקורונה.

הרשות מתריעה כי במסגרת זאת אסור על בתי הספר ומוסדות החינוך להשתמש בטכנולוגיות האוספות מידע אישי מזוהה או ניתן לזיהוי או המשתמשות במידע אישי על אודות תלמידים לצרכי מעקב בכניסה למוסדות חינוך, כגון מערכות ביומטריות ומערכות לזיהוי פנים.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף-2020 דורש כתנאי לכניסת כל תלמיד למוסד חינוכי הצהרה חתומה על ידי הורה התלמיד שלפיה חום גופו נמוך מ-38 מעלות, הוא אינו משתעל ולא בא במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. כל ההצהרה לכלול פרטים אישיים על אודות התלמיד, והם: שם התלמיד, מס' ת.ז, גיל התלמיד, הכיתה בה הוא לומד, שמות הוריו ומספרי הטלפונים שלהם. 

על מוסדות חינוך להימנע מלאסוף מידע נוסף הנוגע לבריאותו של תלמיד מעבר לקבוע בהוראות צו בריאות העם ובהנחיות משרד החינוך, קובעת הרשות להגנת הפרטיות. "איסוף מידע בריאותי על אודות תלמיד, לרבות מידע בריאותי בדבר קרובי משפחה שלו, הנעשה שלא לצורך וללא הסמכה בדין, או לחילופין ללא קבלת הסכמה לכך, מהווה פגיעה בפרטיות".

הרשות מבהירה עוד כי ניתן להעביר את המידע רק למי שרשאי לקבל אותו לפי דין וכי יש להקפיד שלא לחשוף את המידע לגורמים שונים בתוך המוסד החינוכי אלא אם הדבר נדרש לצורך ביצוע תפקידם. היא קוראת למוסדות החינוך שאספו מידע שלא לצורך ובניגוד להוראות הדין, למחוק אותו באופן מידי וליידע את הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות. לבסוף היא מבהירה כי "ככל שמוסדות חינוך יחליטו להשתמש באמצעים טכנולוגיים למדידת חום בזמן אמת בעת כניסת תלמידים למוסד – ראוי כי הליך הבדיקה ייערך באופן המכבד את פרטיותם של תלמידים. במיוחד יש לשים דגש שלא לפגוע בפרטיותו של תלמידים במצבים בהם נמצא כי הם אינם רשאים להיכנס למוסד החינוכי מסיבה בריאותית". מקור: הרשות להגנת הפרטיות.