פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר - המלצות הרשות להגנת הפרטיות

אולי יעניין אותך גם

בעקבות חזרתו ההדרגתית של המשק הישראלי לפעילות ב"שגרת קורונה", הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה המלצות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר. הרשות אף פנתה למשרד האוצר בבקשה כי "התו הסגול" יתוקן כך שיותאם לאמור בתקנות לשעת חירום בהיבטי פרטיות וימנע שמירת מידע עודף על עובדים ולקוחות.

עם חידוש הפעילות, יידרשו מקומות העבודה ומרכזי המסחר לבדוק את הנכנסים בשעריהם ולמנוע כניסת גורמים בעלי פוטנציאל לסכן אחרים, במטרה למנוע את התפשטות הקורונה. הרשות מבהירה כי על מקומות עבודה ומסחר שנדרשים לערוך בדיקות ותשאולים בעת כניסת אנשים אליהם, להימנע מלאסוף מידע מעבר לנדרש בדין ולהימנע מלהשתמש במידע הנאסף אלא לצורך מניעת כניסה של אנשים העשויים להיחשב כבעלי פוטנציאל להדביק ולסכן אחרים. לפי הרשות, כל שימוש אחר במידע עשוי להיחשב כפגיעה בפרטיות.

הרשות מדגישה כי גם כאשר ישנן נסיבות בהן אינטרסים אחרים כגון הגנה על בריאות הציבור יצדיקו פגיעה מסוימת בזכות לפרטיות, זו צריכה להיעשות בהתאם לתכלית הוראות הדין ולעמוד בעקרונות הכלליים של פעילות בסבירות, תום לב ומידתיות. בנוסף, הרשות פנתה למשרד האוצר בבקשה לתקן את הוראות התו הסגול, כך שלא יידרש דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום, במטרה לצמצם את הפגיעה בפרטיות העובדים ולמנוע איסוף מידע אישי רגיש שלא לצורך.

הרשות מדגישה במסמך ההמלצות כי יש להימנע ככל הניתן מלהציג בפני הנכנסים שאלות נוספות מעבר לאלה המפורטות בתקנות שעת חירום והנוגעות להיבטים בריאותיים הקשורים לנגיף הקורונה או לבקש מידע אישי אחר הנוגע אליהם, מעבר למפורט בתקנות. בנוסף, יש להימנע ככל הניתן מלאסוף ולשמור מידע אישי על עובדים או מי מהציבור הרחב הנחשף במסגרת הליך התשאול והבירור והעשוי להביא לזיהוי.

ככל שמידע שכזה נאסף במסגרת הליכי התיעוד הרגילים בכניסה למקומות העבודה והמסחר (לדוגמה, כתוצאה משימוש במצלמות אבטחה), על מקומות העבודה והמסחר להקפיד שלא להשתמש במידע לצרכים שונים, לבחון את הצורך בהמשך שמירתו ובמידה וצורך זה לא מתקיים להביא למחיקתו תוך ימים ספורים, וכן להקפיד שלא להעביר מידע זה לגורמים אחרים (מסחריים ו/או ציבוריים), אלא כנדרש לפי הדין, או במסגרת דרישה חוקית ומחייבת של גורמי אכיפה ובריאות.

מקור: הרשות להגנת הפרטיות. לעיון במסמך ההמלצות.