שקיפות מגבירה אמון - דרישה לחשיפת הסכמי קורונה בין הממשלה לחברות פרטיות

"שקיפות של תהליכי קבלת החלטות, הסכמים והתקשרויות, ומידע שנאסף סביב המשבר, לא תפגע בניהול המשבר. ההפך הוא הנכון: היא תגביר את אמון הציבור במקבלי ההחלטות, ותאפשר ביקורת ראויה ומושכלת על מוסדות הציבור" - כך כותבים שורה של מומחים למנכ"לי משרדי הבריאות והביטחון ולמ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בדרישה לחשוף את ההסכמים שבינם לבין חברות פרטיות בתחום הקורונה. בין ההסכמים הללו שהתפרסמו לאחרונה - שיתוף פעולה של משרד הביטחון עם NSO לפיתוח מערכת מעקב אחר התפשטות הקורונה המעניקה "ציון הדבקה" לכל אזרח והסכם בין משרדי הבריאות והביטחון ל- MyHerittage להקמת מעבדה המסוגלת לבדוק מידי יום 10,000 דגימות קורונה בהסתמך על ציוד של BGI הסינית.

חותמי המכתב מתריעים כי בחלק מהמקרים, יש בהסכמים אלו כדי להעביר לידיים פרטיות סמכויות, אחריות ומידע פרטי רגיש, המצויים בשגרה בידי המדינה, וזאת ללא ריסון מספק של המשפט המנהלי ובלא התחשבות מספקת בהשלכות עתידיות של התקשרויות אלה על זכויותיהם של אזרחי ישראל. בין החותמים - עו"ד רבקי דב"ש, לשעבר ראש היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, פרופ' מיכאל בירנהק, סגן דקאן למחקר באוניברסיטת תל אביב, ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ׳ קרין נהון מהמרכז הבינתחומי הרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, השופטת (בדימוס) נילי ארד יו"ר שקיפות בינלאומית ישראל - שבי"ל, פרופ׳ ניבה אלקין קורן מהפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה ואחרים [גילוי נאות - גם עו"ד חיים רביה בין החותמים].

הפניה מסתמכת על החלטת הממשלה 1116 מדצמבר 2013 שלפיה הסכם עם גוף פרטי להענקת שירות ציבורי יפורסם על ידי הרשות הציבורית החתומה על ההסכם, בתוך חודש ימים. בהתחשב בימי הקורונה היא קוראת לבצע את הפרסום תוך זמן קצר יוצר ופונה למ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה לרענן את את השקיפות הנדרשת בפרסום הסכמים למתן שירות לציבור, גם בקרב משרדי הממשלה האחרים.