משרד הבריאות קובע איך מותר להשגיח במצלמות על חולי קורונה

אולי יעניין אותך גם

בעקבות הביקורת הציבורית על הניטור המתמיד של חולי קורונה באמצעות מצלמות, שאינן מאפשרות להם טיפת פרטיות, משרד הבריאות מפרסם נוהל צילום לחולים המאושפזים. לפי הנוהל נאסר לצלם חולים במלוניות ובביתם אלא בבתי החולים בלבד, יש לאפשר אזורים שאינם מצולמים, מטופל זכאי לדרוש לחדול מהצילום (אבל לא תמיד בקשתו תכובד) ואין להקליט את הצילומים או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת זולת הטיפול.

הטיפול בחולי הקורונה מחייב ויסות וצמצום מגע לא הכרחי של אנשי צוות רפואי עם חולי הקורונה תוך מתן טיפול מיטבי לחולים אלה, קובע הנוהל. לכן, במחלקות המיועדות לאשפוז חולי קורונה ניתן להתקין מצלמות שיסייעו בטיפול, ויאפשרו תקשורת עם החולים, בדיקה של מצבם לשם שמירה על שלומם, והשגחה על חולים במצב קשה או חולים שמצבם עלול להידרדר במהירות. יחד עם זאת, נדרשת שימת לב ודגש על שמירת זכותם של החולים לפרטיות, מתוך מודעות לחשיבות הרבה של שמירה על כבודם, פרטיותם ועל האוטונומיה שלהם. 

אלה כמה מההוראות האופרטיביות שהנוהל קובע -

  • המצלמות יותקנו בחדרי המאושפזים בלבד ולא במרחב הציבורי (מסדרונות וכד') או במרחב הפרטי (שירותים, מקלחות).
  • בשהייה של חולי קורונה במלוניות או בביתם אין להתקין מצלמות. 
  • מצלמות יותקנו, ככל שניתן, באופן הפוגע בפרטיות המטופל במידה המועטה ביותר. יש לאפשר אזור מוגדר בכל חדר, שלא יצולם וליידע את החולה בקיומו. 
  • בהיעדר נסיבות חריגות, מטופלים בטיפול נמרץ יצולמו במידה הנדרשת מבחינה רפואית. לגבי מטופלים במצב קל המאושפזים בבית חולים, יש להפעיל שיקול דעת פרטני אם יש סיבה מיוחדת להפעיל מצלמה לשם השגחה עליהם. 
  • צילום מטופל ייעשה בהסכמת המטופל או אם המטופל לא התנגד לכך (law.co.il מעיר שזו דוגמה מובהקת לבעיה בחוק הגנת הפרטיות המאפשר פגיעה בפרטיות רק בקבלת הסכמה מדעת. לא רק שאין אפשרות אמתית לחולה אלא לומר כן לניטורו מרחוק בצילום, אי אפשר להשלים עם זה שחולה יסרב לניטור ובזה ידון את הצוות הרפואי לסיכון בהידבקות מפני שיהיה עליו להתקרב אל החולה. במילים אחרות, אין משמעות אמיתית להסכמה פה. הנוהל מכיר בכך וקובע כי "במקרה של התנגדות מטופל לצילום או בקשה שלו להפסיק את הצילום, על בית החולים למצוא דרך חלופית, ככל שיש כזו, שאינה מסכנת שלא לצורך את החולים האחרים או את המטפלים, להשגיח עליו. החלטה על היעדר דרך חלופית תתקבל על ידי מנהל המחלקה, באישור היועץ המשפטי של בית החולים, אם שוכנעו שיש הכרח, בשל מצב המטופל והצורך בהשגחה עליו או בשל מצבם של חולים אחרים, להמשיך ולצלמו. במקרה זה ניתן יהיה לצלם או להמשיך לצלם את המטופל, אך יש לפעול לצמצום זמן הצילום למינימום ההכרחי בהתאם למצבו הרפואי...").
  • מטופל רשאי לבקש להפסיק את הצילום, זמנית או לחלוטין.
  • הצילום יהיה ויזואלי בלבד ולא יכלול הקלטה של הצילומים, אלא צפייה בזמן אמת בלבד ללא שמירה או תיעוד, ולא יהווה חלק מהרשומה הרפואית בכל מקרה.
  • לא תתאפשר האזנה קולית רציפה למטופל, אלא לכל היותר מערכת דיבור (אינטרקום).
  • הצילום לא ישמש לכל מטרה אחרת(כגון תחקור, פיקוח על תנועות חריגות וכדומה), פרט להשגחה על המטופלים ותקשורת איתם.