פורסם תזכיר חוק לאספקת שירותים חיוניים מרחוק

משרד המשפטים פרסם להערות הציבור את תזכיר חוק התאמת החקיקה להספקת שירותים חיוניים מרחוק (הוראת שעה), התש"ף-2020, שמטרתו להבטיח כי גופים ציבוריים יוכלו להוסיף ולתת לציבור שירותים חיוניים מרחוק, גם אם כיום ניתן לתת את השירותים הללו רק באופן פיזי.

התזכיר מגדיר "שירות חיוני" כשירות שנועד להבטיח את בטחונו התעסוקתי של אדם או את ביטחונו הכלכלי או הסוציאלי, ו"שירות מרחוק" כשירות חיוני שאינו מבוצע באופן פיזי. במידה והוראת חיקוק מורות כיצד יש לתת שירות חיוני, רשאי הגורם האחראי לחוק (כגון השר הרלבנטי) לקבוע כי גוף ציבורי רשאי לסטות מההוראות הללו כדי לספק את השירות מרחוק. תנאי לכן הוא  שהשירות מרחוק יינתן באופן שבו לא ייפגעו התכליות העומדות בבסיס אופן מתן השירות החיוני לפי אותו חיקוק.

תזכיר החוק מוסיף וקובע כי גוף ציבורי רשאי לסטות מדרישות הנוגעות לנוכחות פיזית של מקבל השירות, מדרישות הנוגעות להזדהות של מקבל השירות, מדרישות הנוגעות לבחינת מהימנות של מסמך הנדרש למתן השירות, מדרישות הנוגעות למתן הסכמה באופן מסוים, מדרישות הנוגעות לחתימה או מדרישות הנוגעות להמצאה בדרך מסוימת. הגוף הציבורי רשאי לסטות מהוראות כאמור לגבי שירות שהוא מספק בעצמו או באמצעות אחר. התזכיר קובע עוד כי יש לגבש את אופן מתן השירות מרחוק תוך נקיטת אמצעים שנועדו לשמור על הפרטיות. 

בדברי ההסבר לתזכיר נכתב כי "על מנת לאפשר את המשך הספקתם של השירותים החיוניים לציבור ובכלל זה את השירותים שנועדו לשמירה על ביטחונו הכלכלי או הסוציאלי, נדרשים הגופים הציבוריים להבטיח כי הם יוכלו להוסיף ולתת לציבור שירותים מרחוק... עד כה הסדירו הגופים הציבוריים מעבר של לא מעט שירותים שהם מעניקים לשירותים דיגיטליים ואולם לא כל השירותים הועברו ונותרו שירותים מסוימים שמצריכים על פי חיקוק מפגש פיזי או אם קיימות לגביהם מגבלות מסוימות אחרות בחקיקה, ואלה מונעות או מגבילות את העברת אותם השירותים לשירותים דיגיטליים ... על כן מוצע לקדם מהלך שיאפשר מעבר של שירותים חיוניים ושירותים שיש בהם כדי להבטיח את ביטחונו של הציבור – התעסוקתי, הכלכלי או החברתי – לשירות מרחוק כך שהגופים הציבוריים יוכלו לעצב שירותים במהירות ולהנגיש אותם לציבור".

המסמך פתוח להערות הציבור עד ליום 16.4.2020. מקור [וקישור להעברת הערות]: משרד המשפטים.