נוהל של משטרת ישראל: כך נפקח שחייבים בבידוד נמצאים במקום

אולי יעניין אותך גם

המשטרה פרסמה היום נוהל פיקוח על חבי בידוד בשל חשיפה אפשרית לנגיף הקורונה. הנוהל נועד להסדיר את פעילות המשטרה בהתאם לסמכות שניתנה לה בתקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף -2020. על פי התקנות, המשטרה מוסמכת לקבל נתוני מיקום לצורך פיקוח על החייבים בבידוד בשל חשיפה אפשרית לנגיף. 

על פי הנוהל, נציג משרד הבריאות יעביר אחת ליום רשימה של מי שחייבים בבידוד ורשימה של החולים הרשומים (למעט חולים המאושפזים בבתי החולים).הרשימה תכלול שם, מספר ת.ז., כתובת בידוד ומס' טלפון. מתוך הרשימה, תישלף באופן מדגמי ואוטומטי קבוצת חבי בידוד לצורך פיקוח מדגמי. הפיקוח ייערך ע"י חמ"ל ייעודי.

לנוכח הרגישות הגבוהה והצורך בסודיות מוגברת הוגדרה במערכת המשטרתית מטרה ייחודית - "פיקוח קורונה" לצורך סיווג הפעולות במערכת, שתאפשר בקרה ודיווח על היקף הפעילות ותקינותה. הסיווג הייחודי יבטיח כי ייעשה בנתונים שימוש רק לצורך המטרה שהוגדרה. הגישה לנתונים תוגבל בעיקרון לקבוצת שוטרים מצומצמת בחמ"ל הייעודי.

שוטרי החמ"ל יבצעו פעולה לקבלת נתון המיקום האחרון של חב הבידוד ויבדקו את התאמת המיקום לכתובת הבידוד. הנוהל מתאר בפירוט רב את הפעולות שינקטו ע"י השוטרים לצורך בירור אי התאמה שדווחה, החל בשיחת טלפון עם האדם החייב בבידוד ועד שליחת ניידת לכתובת הבידוד במידת הצורך.

המשטרה תדווח ליועץ המשפטי לממשלה אחת לשלושה ימים על מספר חבי הבידוד שנתוני המיקום שלהם נדגמו במסגרת הפיקוח, ועל מספר המקרים בהם נמצאה התאמה או אי התאמה ראשונית לכתובת הבידוד.

הנוהל קובע כי נתוני המיקום לגביהם נמצאה התאמה יימחקו תוך 14 מיום קבלתם. נתוני מיקום לגביהם נמצאה אי התאמה ראשונית יימחקו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-90 יום לאחר שיפוג תוקף התקנות, למעט חומר ראיות שעשוי לשמש בהליך פלילי. תקופה זו נדרשת כדי לאפשר למשטרה למיין את החומר שנאסף ולאבחן בין מקרים שהסתיימו בבירור טלפוני, שיימחקו מיד, לבין מקרים בהם נפתחה חקירה או הוטל קנס מנהלי.