אושרו תקנות לשעת חירום המסמיכות השב"כ לבדוק תנועת חולי קורונה

אולי יעניין אותך גם

הממשלה אישרה אתמול חקיקה שהשלכתה על הפרטיות מרחיקת לכת: תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 מסמיכות את השב"כ לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לשם ביצוע בדיקה, בנוגע לתקופה של 14 הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו.

התקנות אושרו מכוח סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה. הסעיף הזה מאפשר לשנות כל חוק, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים. כך עקפה הממשלה את סירובה של ועדת השירותים החשאיים של הכנסת לאשר כחותמת גומי החלטה שקיבלה שלשום המסמיכה את השב"כ לעבד מידע כזה.

לפי התקנות -

סוגי המידע הטכנולוגי ותנאים נוספים לשימוש בו, לרבות אופן איסוף המידע, שמירתו, העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו יוסדרו על ידי השב"כ, בנוהל ייעודי

  • שיאשר היועץ המשפטי לממשלה [law.co.il מעיר שהסוגיה הקריטית להבנת היקף הפגיעה הצפוי בפרטיות תישאר עלומה מהעין]
  • התקנות עומדות לעת עתה בתוקף למשך 14 יום. law.co.il מציין שאפשר כמובן להאריכן. המידע שייאסף יישמר למשך תוקפן ועוד 60 ימים לאחר מכן.
  • נאסר שימוש במידע לצורך אחר מכפי שיועד לו מלכתחילה והושת עונש מאסר של שלוש שנים על עובד מדינה החורג מכך.
  • השב"כ יפעל על פי פנייה מטעם נציג משרד הבריאות לראש אגף בשירות.הפנייה תכלול את שם החולה, תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו או חלק ממידע
  • זה. המענה יכלול רק את פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות, על אודות האנשים שבאו עם חולה במגע קרוב. לא יועבר מידע עודף [law.co.il מעיר שעם זאת אין הוראה חד משמעית למחוק מידית מידע כזה].
  • משרד הבריאות רשאי להשתמש במידע לצורך אזהרת הציבור ואדם מסוים מפני חשש להדבקות במחלה, ולכלול שם אדם ברשימת החייבים בבידוד שלמשטרת ישראל יש נגישות אליה לצורכי אכיפה.
  • נאסר על השב"כ לסייע בפעולות אכיפה נגד חולי קורונה או לעמוד בקשר במישרין עם חולה או מי שבאו איתו במגע קרוב.
  • משרד הבריאות והשירות ידווחו ליועץ המשפטי לממשלה על מספר החולים שלגביהם נאסף מידע טכנולוגי; מספר האנשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב עם חולה וסטטוס מחיקת המידע. 

ביחד עם התקנות המסמיכות את השב"כ אושרו תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף-2020 המתקנות את חוק נתוני תקשורת ומסמיכות קצין משטרה לקבל בלי צו בית משפט נתוני מיקום של חולה, המצויים באותה עת במאגר המידע של בעל רישיון בזק, לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים, כדי למנוע או לצמצם את התפשטות הקורונה. בכלל זה אפשר לקבל קבלת נתוני מיקום של אדם החייב בבידוד, לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד.

law.co.il מעיר שלפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה תקנות שעת חירום יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן אך אינן חייבות באישור הוועדה. עם זה הכנסת רשאית לבטלן.