נוסח החלטת הממשלה להסמיך השב"כ לסייע למשרד הבריאות בהתחקות אחר חולי קורונה

אולי יעניין אותך גם

הממשלה החליטה אמש להסמיך את שירות הבטחון הכללי להשתמש באמצעים טכנולוגיים שנועדו למלחמה בטרור כדי לסייע באיתור נתיבי התנועה של חולי קורונה במטרה להתריע בפני אנשים שבאו איתם במגע. law.co.il מעיר שההחלטה ניתנה על פי סעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ שלפי אחד מתפקידי האירגון הוא "פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לעניני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי של המדינה". בהחלטה מובלעת אפוא ההנחה שהתחקות אחרי חולים חיונית לבטחון הלאומי של ישראל, לא פחות.

זה נוסח החלטת הממשלה, ולצדה הערותינו -

"מחליטים להסמיך את שירות הביטחון הכללי (להלן: "השירות") בהתאם לסעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2001 (להלן - החוק) לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפדימיולוגית שמטרתה בדיקה מתחילת תקופת הדגירה של מיקומים ונתיב תנועה של חולה קורונה מאומת או אנשים שיש חשש כי נדבקו בקורונה וכן אנשים שבאו עימם במגע (להלן: "פעולת הסיוע")". law.co.il מעיר שמה טיבו הטכנולוגי של המידע ייאסף ומה מקורותיו - אין ההחלטה מפרטת. בנוסף, גם מי שיש חשד שנדבקו (מי יקבע חשד כזה?) - אפשר להתחקות אחריהם.

"סוגי המידע הטכנולוגי ותנאים נוספים לשימוש בו, לרבות אופן איסוף המידע, שמירתו, העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו ייקבעו על ידי השירות, בהתאם לצורכי משרד הבריאות ובהתאם לנוהל ייעושי שיאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה". law.co.il מעיר שנוסח זה רחב דיו כדי להתיר העברת מידע גולמי על אינספור אנשים למשרד הבריאות. 

"השירות יעשה שימוש במידע הטכנולוגי ובתוצריו רק לתכלית האמורה בהחלטה זו, ובתום תקופת ההסמכה המידע יימחק". law.co.il מעיר שאת המידע יש למחוק מיד כשתסתיים מטרת השימוש בו, ואם נתיב החולה והאנשים שעימם הוא נפגש התבררו - אין להמתין עד לתום תקופת ההסמכה כדי למוחקו. בנוסף אין זה ברור כיצד יימחק המידע. לרוב, מידע שנמחק הוא קל לשחזור. לבסוף, ההחלטה מבחינה בין המידע לתוצריו אבל מתייחסת רק למחיקת המידע ושותקת ביחס לתוצריו.

"אף רשות מרשויות המדינה לא תוכל לעשות שימוש בשום פרט מהמידע האמור, בהליך משפטי או חקירתי, שלא במסגרת המאבק הלאומי בהתפשטות בנגיף הקורונה". law.co.il מעיר שככה זה מתחיל תמיד. ואז הרשויות מגלות כמה המידע עשיר ורב תועלת לצרכים אחרים והשימושים האלטרנטיבים קורצים ולעולם נמצאת להם הצדקה. ככה חוק המאגר הביומטרי החל במידע שמיועד למנוע הרכשה כפולה של תעודות זהות וכעת מאפשר להשתמש בו גם לצורך חקירת ומניעת עבירות. אנחנו המשפטנים אוהבים לקרוא לזה מידרון חלקלק.

"הממשלה רושמת לפניה את הודעת היועץ המשפטי לממשלה, לפי השימוש במידע שלא לצורך התכלית האמורה מהווה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל,ז-1977". law.co.il מעיר שטיב העבירה אינו מפורט ואין בנוסח זה התחייבות להעמיד את העבריינים לדין.

"פעולות הסיוע יתבצעו על פי פניית מנכ"ל משרד הבריאות או ראש שירותי בריאות הציבור". law.co.il שותק.

"פניית מנכ"ל משרד הבריאות יכול שתהא לביצוע פעולה קונקרטית או כחלק מבקשה כללית". חלק מבקשה כללית, תוהה law.co.il, כמו 'תנו לי בבקשה את כל המידע על מי שהיו בתאריך פלוני במקום אלמוני ואז לאן הלך כל אחד ואחד מהם?'. היקפי המידע יכולים בקלות ובמהירות לחבוק את כל אוכלוסיית מדינת ישראל.

"מענה לפנייה כאמור, המבוסס על תוצרי פעולתה סיוע, יועבר מהשירות ישירות לנמכ"ל משרד הבריאות או לראש שירותי בריאות הציבור. המענה יכלול רק את פרטי המידע הנדרשים במישרין לצורך התכלית האמורה ולא יועבר כל מידע עודף אחר". law.co.il סקרן לדעת מדוע פריטי המידע לא הוגדרו במדויק מלכתחילה.

"משרד הבריאות יקבע בנוהל ייעודי, שיאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הוראות לענין בקשת הסיוע, אופן השימוש בו ושמירתו, לרבות קביעת מספר מצומצם של בעלי תפקידים בעלי התאמה בטחונית המוסמכים לעיין במידע, שיחויבו לחתום על טופס שבו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות אלה".

"משרד הבריאות לא יעביר למשטרת ישראל כל מידע שהתקבל מהשירות בהתאם להחלטה זו, למעט הוספת חייבים בבידוד לרשימת החייבים בבידוד המועברת למשטרה לצורכי אכיפה". רגע, law.co.il, אומר - אם החייבים בבידוד כוללים כל מי שבא במגע עם נשא קורונה, יוצא שבעצם על יסוד אמצעי השב"כ יועבר למשטרה מידע על רבים מאד מאזרחי המדינה, לא?

"אין בהסמכה זו כדי להסמיך את השירות לסייע באכיפה או בניטור של החייבים בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות, והשירות לא יעסוק בפעילות כאמור". תודה לאל, יישאר לו זמן לעיסוק בטרור, מעיר law.co.il בסיפוק.

"אין בהסמכה זו כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר על פי כל דין".

"הסמכה זו תהיה בתוקף ל-30 יום". law.co.il הזדקן מספיק כדי לדעת, שהרגלים רעים קשה לשנות: התקופה הזו עוד תוארך, ולמצער תהיה דרישה להאריכה.

"בהתאם לסעיף 7(ב)(6) לחוק, להעביר החלטה זו לאישורה של ועדת הכנסת לענייני השירות". וזו דנה בה בזמן שידיעה זו מוזנת לאתר.

החלטת הממשלה זמינה כאן