ארה"ב: האם דברי הסבר לחקיקה מוגנים בזכויות יוצרים?

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון הפדרלי בארצות-הברית הסכים לדון ולהכריע בשאלה האם דברי הסבר ופרשנות לחקיקה מוגנים בזכויות יוצרים, להבדיל מלשון החקיקה עצמה שכידוע אינה מוגנת בזכויות יוצרים ומצויה בנחלת הכלל.

השאלה עלתה בתביעה שהגישה מדינת ג'ורג'יה נגד עמותה המבקשת להנגיש לציבור ברשת את ספרי החוקים של כמה מדינות. העמותה רכשה עותקים מודפסים של הקודקס של חוקי ג'ורג'יה. נוסחו הרשמי של הקודקס, שמפרסמת המדינה, מלווה בדברי הסבר (annotations) המהווים חלק פורמלי מספר החוקים ומשקפים את הפרשנות המשפטית שנתנו בתי המשפט ללשון החוק. העמותה סרקה את הספרים שרכשה והעלתה אותם לרשת כדי שיהיה זמין לעיון הציבור. משלא נענתה העמותה למכתב התראה שקיבלה ממדינת ג'ורג'יה, הגישה המדינה תביעה נגדה על הפרת זכויות יוצרים.

בית המשפט בערכאה הדיונית פסק נגד העמותה וקבע כי דברי ההסבר בחקיקה מוגנים בזכות יוצרים, אפילו שלשון החקיקה עצמה מצויה בנחלת הכלל בהתאם לעקרון הוותיק שלפיו תכנים של הריבון בעלי מעמד של חקיקה אינם מוגנים בזכות יוצרים. בית המשפט מצא כי דברי ההסבר, אפילו שמהווים חלק פורמלי מספר החוקים בג'ורג'יה, אינם בעלי מעמד של חקיקה ואינם נחקקים על-ידי בית המחוקקים של המדינה.

העמותה ערערה על פסק הדין ובית משפט לערעורים הפך את החלטת הערכאה הדיונית. מתוך מודעות להכרעות הסותרות שניתנו בשאלה זו בערכאות הערעורים הפדרליות השונות בארה"ב, בית המשפט לערעורים מצא כי יצירה של הריבון היא יצירה בעלת מאפיינים ציבוריים מובהקים שבמהותה צריכה להיות משוחררת מזכויות יוצרים כדי שתהיה נגישה לכל.

מדינת ג'ורג'יה לא השלימה עם פסק הדין של בית המשפט לערעורים וביקשה מבית המשפט העליון הפדרלי לדון ולהכריע בסוגיה. העליון בארה"ב נענה והשאלה צפויה להיות מוכרעת בפסק דין שינתן במהלך השנה הבאה.