האיחוד האירופי פרסם תקנות כלליות לשימוש ברחפנים

האיחוד האירופי פרסם כללים לשימוש ברחפנים שנועדו לחול באופן אחיד ברחבי היבשת ולסייע למפעילי הכלים להבין באופן ברור את גבולות השימוש המותר והאסור בכלי הטיס - כך לפי הרשות לביטחון תעופה באיחוד (EASA). החלת כללים אחידים לשימוש ברחפנים משמעה גם אפשרות לשימוש ברחפנים ללא התחשבות בגבולות מדיניות היבשת ומבלי לחשוש מרגולציה שונה בעניין בכל מדינה.

"מעת שמפעיל הרחפן קיבל אישור מהמדינה בה נרשם, הוא רשאי לפעול ברחבי האיחוד האירופי". למרות שהתקנות החדשות פורסמו ביום 11.6.2019 וייכנסו לתוקפן בתוך 20 ימים, הכללים עצמם יהפכו למחייבים רק בעוד כשנה, על-מנת לאפשר למדינות החברות באיחוד לקבוע את הכללים להטמעת התקנות החדשות בכל מדינה. 

אחד הכללים העיקריים נוגע לחובת רישום. החל מחודש יוני 2020, יידרשו מפעילי רחפנים להירשם לפני תחילת השימוש ברחפן, וזאת במקום במדינת תושבותם או היכן שהם מנהלים את עסקיהם. התקנות החדשות קובעות 3 קטגוריות להפעלת רחפנים: "פתוחה" - לכלים שמשקלם עד 25 ק"ג שהסיכון הנשקף מהם נמוך; "פרטנית" - קטגוריה שתחייב הסמכה קודם להפעלת הרחפן; ו"מוסמכת" - רחפנים המציבים סיכון גבוה יחסית, כגון כאלה המיועדים לשירות משלוחים או לתעופה מעל קהל רחב של אנשים. כל קטגוריה כוללת רגולציה פרטנית משל עצמה. הכללים החדשים כוללים גם הוראות הנוגעות לפרטיות,  לרבות חובת רישום לבעלי רחפנים שבאפשרותם לקלוט מידע אישי. מקור: TechCrunch (מאת נטשה לומס).