משרד התקשורת יוזם - החלת החוק על טלוויזיה באינטרנט; נטפליקס פטורה.

החלת אסדרה על ספקי תוכן טלוויזיוני באינטרנט, כדוגמת סלקום TV  או שירות הטלוויזיה של פרטנר – זו הבשורה של תזכיר חוק שפירסם משרד המשפטים הבוקר במטרה לתקן את חוק התקשורת שעל-פיו פועלת טלוויזיה רב-ערוצית בישראל (הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(אסדרת ספקי תכנים)(תיקון מס'...) התשע"ח-2018). בין החובות שיחולו – השקעות בהפקות מקור, איסור בעלויות צולבות, חובות צרכניות, מגבלות על אחזקה והפצה של ערוצים ועוד.

תזכיר החוק מחיל את הוראותיו רק על ספקים המייעדים את שידוריהם בעיקרם לציבור בישראל, והתכנים משודרים ביוזמתם ובאמצעות ממשק (חומרה או תוכנה) הנמצא בשליטתם. התכנים יכולים להיות מוצעים לצרכנים בדרכים שונות ובהן שידור בזמן אמת (ליניארי) או VOD. נראה אפוא כי הוא מבקש לפטור מהוראותיו את נטפליקס, אמאזון TV, הולו ודומותיהם. הכך מסביר התזכיר – "בשל אופיו העל-לאומי של האינטרנט, רגולטור מקומי יתקשה להטיל חובות רגולטוריות על גופים הפועלים מחוץ לתחום שיפוטו. על כן, המתווה הרגולטורי המוצע, מתייחס אך ורק לספקי תכני חוזי-שמע שפעולתם מיועדת בעיקר לציבור בישראל."

התזכיר מציע ליצור שלושה סוגי ספקים –

  • מי שהכנסותיו נמוכות מ- 350,000,000 שקלים חדשים לשנה – פטור מהוראות החוק.
  • ״בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהוא בעל היקף פעילות בינוני״-  מי שסך ההכנסות השנתי מדמי מנוי מפעילותו כספק תכנים הוא 350 מיליון שקלים חדשים ומעלה, ולא יותר מ- 700 מיליון שקלים חדשים, יחולו עליו חובות שתכליתן הגנה על הצופה דוגמת הגנה על קטינים וייצוג מיעוטים, שידורים אסורים , וחובות נוספות ובהן חובת רכישה או הפקה של הפקות מקור שתחול עליו באופן הדרגתי, מגבלות על בעלויות צולבות ועוד.  
  • ״בעל רישיון להעברת תכני חוזי-שמע שהוא בעל היקף פעילות רחב״-  מי שסך ההכנסות השנתי מדמי מנוי מפעילותו כספק תכנים הוא 700 מיליון שקלים חדשים בשנה, לפחות, יחולו עליו כלל החובות הרגולטוריות המוצעות בחוק, ובהן החובות האמורות לעיל, וכן חובת  רכישה או הפקה של הפקות מקור וחובת הוצאה כספית עבור הפקה ורכישה של תתי סוגות, חובות לעניין חבילת יסוד, חובות צרכניות, ומגבלות החזקה והפקה של ערוצים.  

כדי לחול רק על ספקים בישראל, תזכיר החוק מציע מבחנים שבהתקיים שניים מהם לפחות יראו את התכנים כמועברים לציבור בישראל -

  • מחצית לפחות מהתכנים הם תכנים בשפה העברית, בדיבור או בדיבוב. 
  • ספק התכנים הוא בעל רישיון כללי או בעל רישיון כללי ייחודי.
  • בשעת צפיית שיא יש בהם, דרך כלל, תכנים בשפה העברית או שהתכנים בשפה העברית ממוקמים בקטלוג התכניות המציג את כלל התכניות באופן בולט באופן משמעותי ביחס לתכנים שאינם בשפה העברית.
  • יש בהם, דרך כלל, פרסומות או תכנים המציעים למכירה מוצרים או שירותים, המועברים בשפה העברית, או המתייחסים למוצרים או לשירותים המשווקים בעיקרם בישראל, או הכוללים תנאי מכירה של מוצרים או שירותים המיוחדים לישראל.
  • חלק משמעותי מהתכנים מועברים מישראל.
  • הם אינם מועברים במדינות אחרות או מועברים בישראל במתכונת השונה מהמתכונת שבה הם מועברים במדינות אחרות, לאחר שעברו התאמה או שינוי כלשהם בעבור הציבור בישראל או בעבור חלק ממנו, בין השאר מבחינת תוכנם, עריכתם, תרגומם, מיקומם בקטלוג התכניות או זמן שידורם.

התזכיר זמין להערות הציבור עד 31/7.