פורסמה טיוטת תקנות להפעלת ארכיב האינטרנט של הספריה הלאומית

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם להערות הציבור את טיוטת תקנות הספריה הלאומית (סייגים ותנאים לגישה לציבור לעותקים לצורכי שימור של אתרי אינטרנט ושל יצירות המצויות בהם), התשע"ח-2018

הספריה הלאומית פועלת מכוח חוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007, הקובע כי מטרותיה הן איסוף, שימור, טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, מורשת ותרבות בכלל, ובזיקה לארץ ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי בפרט. תפקידה של הספריה הוא, בין היתר, לאסוף, לשמר ולטפח את אוצרות הידע, המורשת והתרבות, ובכלל זה להרחיב ולהעשיר את אוספי הספריה, וכן לאפשר לציבור, בישראל ומחוצה לה, נגישות הולמת וסבירה לאוספי הספריה, בין השאר באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

הואיל והאינטרנט הפך לזירה מרכזית בשיח הציבורי הישראלי וכן לפלטפורמת פרסום מרכזית של תוכן ומידע - הספרייה מבקשת לשמר את התכנים המתפרסמים במרחב הווירטואלי למען חוקרים, לומדים ומתעניינים, בהווה ובעתיד. ארכיון האינטרנט הישראלי שמפעילה הספריה נועד לשמר את הפרסומים המקוונים באתרים ישראליים, בדומה לשימור ספרים ופרסומים בדפוס, למען הדורות הבאים. הספריה פועלת לארכוב שיטתי של מרחב האינטרנט הישראלי (ושל אתרי אתרים נוספים הכוללים תוכן הרלבנטי לאוספי הליבה שלה).

סעיף 23(4) לחוק הספריה הלאומית קובע כי מתן גישה לציבור לארכיון האינטרנט של הספריה תהיה כפופה לתנאים ולסייגים שייקבעו בתקנות, בהתחשב, בין היתר, בהשפעת התקנות על בעלי זכות היוצרים ביצירות, וזאת תוך הכרה בכך שמתן גישה פתוחה ושוויונית לארכיון האינטרנט והעמדתו לרשות כלל הציבור, היא כלי חשוב למימוש חופש הביטוי.

לפי טיוטת התקנות המוצעת הספריה תאפשר גישה לציבור לארכיון באמצעות הרשת, ותאפשר גישה חופשית לפריטים בארכיון, למעט אם בעל אתר מסוים (מי שרשום במרשם שמות המתחם כמחזיק שם המתחם בו פועל האתר, ואם מדובר בתת-אתר, מי שקיבל מבעל האתר את הזכות הבלעדית להפעילו) הודיע כי שאינו מעוניין לאפשר גישה חופשית לתוכן שהועתק מאתרו. במקרה כזה תמשיך הספריה לאפשר גישה לאותו פריט תוכן מתוך בניין הספריה וכן ממסופים בספריות ציבוריות ובספריות של מוסדות להשכלה גבוהה.

בנוסף, הספריה תדון בבקשות להגבלת הגישה לפריט מסוים במקרים בהם קיים חשש שתוכנו או פרסומו של הפריט מהווים עבירה או עוולה כלפי אדם, כגון פגיעה בפרטיות או פרסום לשון הרע, הפרה של זכות קניין רוחני, הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, או במקרה של טעות בפרסום שהוסר על ידי בעל האתר. הספריה אף תגביל את הגישה לפריט בהתאם להוראה של רשות שיפוטית או של הצנזורה הצבאית. למנהל הספריה יהיה שיקול דעת האם להגביל את הגישה לפריט באמצעות האינטרנט או אף מהמסופים לעיל, ובמקרים מסוימים תוגבל הגישה לפריט גם במקום מושבה של הספריה.