רשות ני"ע קוראת להגבלת שילובן בבורסה של חברות שעיסוקן במטבעות קריפטוגרפיים

אולי יעניין אותך גם

רשות נירות ערך פרסמה להערות הציבור הצעה "להגבלת הכללתן של חברות שעיקר פעילותן הוא השקעה, אחזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים במדדי הבורסה והגבלת כניסתן של חברות אלה לבורסה למקרים בהם התקיימו תנאי סף המצביעים על פעילות עסקית משמעותית". ההצעה מסבירה כי הסמכות להורות על הגבלה כזו נתונה לבורסה במסגרת תקנון הפעילות שלה וכי הרשות ממליצה לשלב הגבלה כזו כהוראת שעה בתקנון למשך שנתיים.

ההגבלה המוצעת משתרעת על שלושה מישורים:

  1. לא לכלול במדדי הבורסה חברה שעיקר פעילותה הוא השקעה, החזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים.
  2. לא לרשום למסחר בבורסה ניירות ערך של חברה שעיקר פעילותה הוא השקעה, החזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים.
  3. מחיקה מרישום בבורסה של חברה שעיקר פעילותה הוא השקעה, החזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפי, אלא אם כן עמדה החברה בתנאים הבאים: ההון העצמי שלה עולה על 100 מיליון שקלים ונערכו לגבי פעילותה דוחות כספיים סקורים או מבוקרים לתקופה של 36 חודשים.

ההצעה ממליצה כי במהלך תקופת הוראת השעה "תוכל להתבצע בחינה ואסדרה ייעודית, בהתאם להתפתחויות המהירות בתחום".

באשר לטעמים להוראת השעה המוצעת, מסבירה הרשות כי "השקעה, אחזקה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים שמעמדם המשפטי והרגולטורי עדיין אינו ברור הינה השקעה ברמת סיכון גבוהה יחסית, וכוללת סיכונים שבחלקם אינם מוכרים למשקיע רגיל בשוק ההון". ההצעה מונה סיכונים כגון סיכוני שוק, סיכונים תפעוליים (לרבות מתקפות סייבר) וכן סיכונים רגולטוריים. עוד מסבירה ההצעה כי לאחרונה, בכל עת שבה מוזכרים הביטויים מטבעות קריפטוגרפיים וביטקוין, "ניתן לחזות בהתנהגות עדרית של ציבור שאינו בהכרח מודע לסיכונים הכרוכים בהשקעה מסוג זה" וכי "התנהגות זו מקבלת לעתים חיזוקים בצורת דפוסי הפצה בעלי אופי בעייתי".

ההצעה פתוחה להערות הציבור עד ליום 25.1.2018.