טיוטת הנחיה של רמו"ט על העברת בעלות במאגרי מידע במסגרת M&A

אולי יעניין אותך גם

יש ליידע את נושאי המידע בעת העברת מאגר מידע מחברה אחת לאחרת כתוצאה מהחלפת הישות המשפטית השולטת במאגר (למשל במסגרת מכירת נכסי החברה או מיזוג חברות) - כך קובעת טיוטת הנחיה חדשה של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים. טיוטת ההנחיה ממשיכה וקובעת כי במקרה כזה יש לתת לנושא המידע הזדמנות לבקש להפסיק את ההתקשרות שלו כך שלא תעבור לבעל המאגר החדש (opt-out).

עוד קובעת הטיוטה רשימה לא ממצה של מקרים בהם אין להעביר את המאגר ללא הסכמה מפורשת ומראש (opt-in) של נושאי המידע, בהם:

  • כאשר מאפייני מקבל המאגר שונים משמעותית מאלה של בעל המאגר המעביר, באופן שעלול להשפיע במידה ניכרת על זכויות נושא המידע או באופן שחורג מציפיותיו הסבירות של נושא המידע - כדוגמת העברת המידע מגוף ישראלי לגוף זר או מגוף ציבורי לגוף פרטי (או להיפך).
  • כאשר מעביר המאגר נמצא ביחסי אמון מיוחדים או מחויב בחיסיון כלפי נושא המידע, כדוגמת יחסי עו"ד-לקוח או רופא-מטופל.
  • כאשר מאפייני פעילותו של מקבל המאגר עלולים להציב אותו בעמדה של ניגוד עניינים ביחס למטרת השימוש במאגר או כשמאפייני פעילותו מגבירים את הסיכון שישתמש במאגר למטרות החורגות מההסכמה שנקבלה בשעתו מנושאי המידע.
  • כאשר יש שינוי במטרות השימוש במאגר כתוצאה מהעברתו.

טיוטת ההנחיה גם מבהירה את פרוצדורת המסמכים שמעביר המאגר ומקבלו נדרשים להמציא לרמו"ט לצורך ביצוע העברת הבעלות במאגר. הטיוטה פתוחה להערות הציבור עד ל-1.10.2017.