תזכיר חוק חדש יקשה על תקיפת אמינותם של מכשירים טכנולוגיים לאכיפת עבירות תעבורה

אולי יעניין אותך גם

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מקדם תזכיר חוק שלפיו מכשירי אכיפה טכנולוגיים יהנו מחזקת אמינות וטענות נגד אמינות מכשירים כאלה תידון בוועדה מינהלית שהכרעתה תהיה סופית ותחייב את בית המשפט לתעבורה. 

החוק נועד לחול "על כל מכשיר או מערכת טכנולוגית, המיועדים לגילוי עבירות תעבורה" ו​​בדברי ההסבר לו נכתב כי כאשר "אמינותם של מכשירי אכיפה נמצאת חדשות לבקרים בהתדיינויות משפטיות, היציבות המשפטית ואמון הציבור במערכת אכיפת החוק נפגעים. הדברים אמורים במיוחד בכל הקשור לאכיפת דיני התעבורה נוכח היקף העבירות הנאכפות ודרכי האכיפה".

על רקע זה תזכיר החוק מציע לקבוע כי טענה של נאשם בעבירת תעבורה נגד אמינות המכשיר "תועבר לבחינתה של וועדת האמינות, ובינתיים הדיון בתיק יעוכב. הוועדה תודיע תוך זמן קצוב אם יש מקום לדון בטענה. אם סרבה לדון בטענה – הטענה נדחית ולא תידון בבית המשפט. אם החליטה וועדה לדון בטענה, החלטתה זו תפורסם לידיעת הציבור. הוועדה תיתן החלטה לגופה של הטענה, בתוך ששה חודשים או מועד ארוך יותר שאישר לה שר המשפטים". ועדת האמינות תתמנה על-ידי שר המשפטים והרכבה יהיה שופט (מכהן או בדימוס) ושני מומחים בתחום הנדסה וטכנולוגיה.

תזכיר החוק עומד כעת להערות הציבור עד ליום 24.7.2017. מקור: תזכיר חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (חזקת אמינות למידע המופק ממכשירי אכיפה).