רמו"ט מבהירה לציבור הנמענים של דיוור ישיר את זכויותיהם

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט), היא הרשות הממשלתית להגנה על מידע אישי, פרסמה את הנחייתה בעניין פרשנות ויישום חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר (הנחייה 2/17). ההנחיה נועדה להבהיר את המסגרת הנורמטיבית לפיה הרשות מפרשת את חוק הגנת הפרטיות, וממנה נגזרות החובות של נותן השירות בתחום הדיוור הישיר, וזכויות הפרט בהקשר זה.

רמו"ט מדגישה בראשית ההנחיה כי מתן שירותי דיוור ישיר היא פעילות לגיטימית כשלעצמה, אולם כי היא מבקשת לקבוע שורה של הוראות להסדרת פעילות זו. ההנחייה מציינת כי דיוור ישיר היא פניה מפולחת לאדם, המבוססת על מידע אישי אודותיו (לרבות השתייכות לקבוצת גיל, דת, מוצא, קרבת משפחה, מצב כלכלי וכיו"ב). שירותי דיוור ישיר הינם שירותי סחר במידע לצד שלישי, לשם דיוור ישיר מפולח על פי מאפיינים אישיים של הפרט.

ההנחיה מדגישה, בין היתר, כי נותני שירות המעוניינים להשתמש במידע שצברו על הלקוחות לצורכי סחר במידע אישי (שירותי דיוור ישיר) ולמטרה שאינה קשורה לתכלית העסקה המקורית, נדרשים לקבל את הסכמתם המפורשת והאקטיבית (Opt In). רמו"ט סבורה כי אין להסתפק בהסכמה פסיבית, או בהעדר התנגדות לשימוש במידע (Opt Out).

ההנחיה מדגישה עוד כי פניה פרטנית לאדם, הנובעת מהקשר הישיר שלו עם הגורם השולח, כלל אינה נחשבת כדיוור ישיר. דוגמה לכך היא משלוח חשבונית על תשלום שביצע אדם. לפי ההנחיה גם פנייה של חברה ללקוח שלה, המבוססת על השתייכותו לקבוצת לקוחותיה הפעילים, אשר האפיון המשותף שלהם נובע רק מהמידע שמסרו בעצמם לחברה או שהחברה אספה אודותם לצורך מתן השירות לשמו התקשרו עמה, אף היא לא תיחשב כ"דיוור ישיר".

עוד מבהירה ההנחיה את המקרים בהם רשאית רמו"ט להפעיל סמכויות המוקנות לה לפי חוק. כך למשל, ככל שנקבע כי בוצעה הפרה של חוק הגנת הפרטיות בהקשר של פניות שיווקיות במסגרת דיוור ישיר, עשויה רמו"ט להטיל על המפר קנס בסך 10,000 ₪ - 15,000 ₪ בהתאם להפרה.

ראש הרשות, עו"ד אלון בכר, מסר כי "פניה לאנשים על בסיס פרופילים אישיים ממאגרי מידע הינה תופעה נפוצה אשר מעסיקה ומטרידה את הציבור. רמו"ט ביצעה וממשיכה לבצע פעולות אכיפה תקיפות מול מי שמנהלים פעילות כזו על בסיס מאגרי מידע לא חוקיים, או בלי הקפדה על זכויות הנמענים, תוך פגיעה חמורה בפרטיותם. במקביל לאכיפה, אנו מבהירים את "המותר והאסור" בפעילות זו, על מנת לייצר מניעה ולתת למשק כלים לפעול באופן ההולם את חוק הגנת הפרטיות". מקור: משרד המשפטים.