מצלמות מעקב בעבודה - רמו"ט מציגה מה לדעתה מותר ואסור

אולי יעניין אותך גם

התקנת מצלמה בסתר בלא ידיעת העובד, עלולה להיחשב עבירה פלילית. יש להיועץ בעובדים או בנציגיהם בגיבוש מדיניות שימוש במצלמות מעקב ומטרותיהן. הלכת איסקוב, שקבעה את גבולות המותר והאסור ביחס לניטור דואר אלקטרוני במקום העבודה, אינה מוגבלת רק למיילים – קביעותיה העקרוניות חלות גם ביחס לשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה. כך גורסת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) בטיוטת הנחיה שפרסמה היום בעניין שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה. זוהי טיוטת הנחיה שלישית שמפרסמת הרשות בתוך זמן קצר, לאחר כשנתיים שבהן חדלה מכך. היא עומדת לתגובות הציבור עד לנובמבר השנה.

הטיוטה קובעת שרישות מקום העבודה במצלמות מקליטות יוצר שינוי מהותי ומשמעותי בפיקוח של אירגון על עובדיו: "במקום בו מופעל מעקב טכנולוגי קבוע, העובד אינו יכול ליהנות ולו מרגע אחד של חסד בו יוכל לחוש נעזב לנפשו בלא מבט חיצוני הבוחן אותו ואת מעשיו", אומרת טיוטת ההנחיה וקובעת כי "אין ספק" שצילומי העובדים נכנסים לגדר "מידע" ואוסף ההקלטות ייחשב ל"מאגר מידע" כמשמעם בחוק הגנת הפרטיות.

לפי ההנחיה, מותר למעסיק לאסוף מידע אישי על עובדיו ולהשתמש בו רק למטרות מוגדרות וחיוניות למקום העבודה, העולות בקנה אחד עם המטרה העסקית של המעביד או הנובעות מהוראות חיקוק או דרישות רשות מוסמכת. שימוש מוגזם בטכנולוגיות מעקב, הפוגע באופן לא מידתי בזכות העובדים לפרטיות, מזהירה הטיוטה, מעמיד את המעסיק בסיכון לסנקציות מינהליות ופלילות בשם הפרת חוק הגנת הפרטיות.

לדבריה, "תוקפה של הסכמה של עובד לפגיעה בזכותו החוקתית לפרטיות, לרבות לאיסוף או לשימוש במידע בידי מעביד, אינה בעלת משקל רב... לשם יצירת התשתית לגיבוש הסכמה מדעת של העובדים נדרש המעביד לגבש מדיניות ברורה ומפורטת בדבר אופן והיקף השימוש במצלמות מעקב ומטרותיהן, שתיקבע לאחר היוועצות בעובדים או בנציגיהם ותוצג באופן קבוע לידיעתם".

ההנחיה מבקשת לקבוע שאסור לצלם עובד ללא ידיעתו ואין להתקין מצלמות נסתרות, אפילו למטרה לגיטימית. צילום בסתר גורם לפגיעה לא מידתית וחמורה במיוחד בפרטיות העובד מפני שהוא אינו יכול לכלכל את צעדיו כדי לצמצם את החשיפה והוא גם אינו יעיל להשגת מטרת המעביד "שהרי עובד שאינו יודע שהוא נתון למעקב, לא ישנה את התנהגותו בדרך הרצויה למעביד".

שימוש בצילומים למטרה שונה מזו שהוגדרה מלכתחילה – אסור. למשל, הקלטות ממצלמה שהתקין המעביד לבקרת כניסה למטרות בטחוניות, לא יכול לשמש את המעסיק למטרות של ניהול ומשמעות כדוגמת בחינת ההספק של העובד או תיעוד משך ההפסקות שהוא נוטל.

זאת ועוד, אין להתקין מצלמות במקום שבהן העובד מצפה לפרטיות – בחדרי שירותים או מלתחות, במשרדו של העובד ובאיזורי מנוחה.