ישראל: תיקון ראשון לחוק הספאם

אולי יעניין אותך גם

תיקון ראשון ל"חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) מרחיב את תחולתו גם ביחס לבקשות תרומה ותעמולה, אך מחריג במפורש מסרים פוליטיים ותעמולת בחירות.

אתמול פורסם ברשומות חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 63), התשע"ו-2016. התיקון לחוק אושר בכנסת ביום 4.8.2016. התיקון מרחיב את תחולתו של חוק הספאם על-ידי התיקון להגדרת המונח "דבר פרסומת", שיכלול מעתה גם מסרים המופצים לציבור הרחב שמטרתם תעמולה או בקשת תרומה. 

המונח "תעמולה" הוגדר כהפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או התנהגויות, למעט אם יש בה מסר פוליטי ובכלל זה תעמולת בחירות. המונח "תרומה" לא זכה להגדרה משלו, אך הוגדר על דרך השלילה כך שלא יכלול תרומה לשם התמודדות בבחירות מקדימות, בבחירות לכנסת או לצורך בחירות לרשויות המקומיות. 

כזכור, חוק הספאם אוסר על משלוח דברי פרסומת באמצעות פקסימיליה, הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר ומערכות חיוג אוטומטי, ללא קבלת הסכמת הנמענים בכתב ומראש (Opt In). המונח "דבר פרסומת" הוגדר עד כה כמסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכעת הורחב גם לבקשות תרומה ודברי תעמולה כאמור. ברבות השנים התגלו מחלוקות ביחס לתחולת החוק על עמותות וגופים ללא מטרת רווח, לרבות פסיקות סותרות בעניין זה.

התיקון המעניין ביותר בחוק נוגע להוספת סעיף 30א(ב1), שקובע חריג לכלל הבסיסי המאפשר משלוח דברי פרסומת רק למי שנתן לכך את הסכמתו בכתב ומראש. הסעיף קובע כי מפרסמים שהן עמותות או חברות לתועלת הציבור, המבקשים לשלוח הודעות דואר-אלקטרוני לשם קבלת תרומה או לשם דברי תעמולה, יוכלו לעשות כן גם ללא קבלת הסכמה מוקדמת, אולם רק עד שהנמען הודיע להם כי הוא אינו מעוניין בכך (Opt Out). החריג חל כאמור רק על הודעות אלקטרוניות ולא על יתר האמצעים המנויים בחוק, לרבות הודעות SMS.

חוק הספאם כלל אפשרות לפנות פנייה חד פעמית לבתי עסק, באחת מדרכי המשלוח שמונה החוק, בהצעה להסכים לקבל דברי פרסומת. בפסיקה נקבעה כי פנייה כאמור לא תהיה פרסומת כשלעצמה, אלא רק הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת. התיקון החדש מאפשר מעתה גם לפנות לכל נמען לשם קבלת תרומה או תעמולה.

אם עד עתה קבע החוק כי יש חובה לציין את המילה "פרסומת" באופן ברור בגוף ההודעה או בכותרתה (למעט בהודעות SMS), כעת יופיעו המילים "פרסומת", "בקשת תרומה" או "תעמולה", לפי העניין. תיקון נוסף נוגע לאפשרות לבקש את ההסרה מרשימת התפוצה (הודעת סירוב בלשון החוק) בכל הנוגע למסרים הנשלחים באמצעות מערכות חיוג אוטומטי. לפי תיקון זה, על המפרסם לציין בתחילת המסר הקולי את אפשרות ההסרה ועליו לאפשר לנמען לעשות כן בדרך של לחיצה על החייגן.