משרד האוצר יפקח על העוסקים במטבעות וירטואליים

אולי יעניין אותך גם

משרד האוצר יפקח על מי שעוסק בניהול, שמירה או המרה של מטבע וירטואלי - כך לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 שאושר סופית בכנסת מוקדם יותר החודש. החוק נועד להסדיר באופן מקיף את פעילותם של נותני שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים (נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי חוץ-מוסדי) בדרך של פיתוח ענף השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים ויצירת חלופה למערכת הבנקאית בתחום השירותים הפיננסיים.

לפי הוראות החוק, שר האוצר ימנה במשרדו מפקח על נותני השירותים הפיננסיים, שעליהם תוטל גם חובת רישוי (קבלת רישיון). החוק קובע הסדרים לעניין מתן רשיונות לנותני שירותים פיננסיים, השליטה והאחזקה של אמצעי השליטה בהם, האורגנים ובעלי התפקידים בהם. הגדרות החוק קובעות כי "מטבע וירטואלי" הוא בין הנכסים הפיננסיים שמתן שירות בהם מחייב רישיון ונתון לפיקוח. עם זה, החוק אינו מגדיר או מפרש מה נחשב ל"מטבע וירטואלי". תנאי הסף לקבלת רישיון בסיסי עבור נותן שירותים פיננסיים כוללים בעיקר הון עצמי מינימלי של 300,000 ש"ח והעדר עבר פלילי בעבירות שמפאת אופיין ראויות למנוע עיסוק בתחום.

החוק כולל גם הוראות שמטרתן הגנת הצרכן, לרבות איסור הטעיה, איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת, איסור התנית שירות בשירות, ואפשרות הגשת תלונות על נותני שירותים פיננסיים למפקח. למפקח יוענקו סמכויות אכיפה, פיקוח ובירור מנהלי.

הוראות החוק המסדירות את עיסוקם של נותני שירותים פיננסיים ייכנסו לתוקף ב-1 ביוני 2018, לכל המוקדם.