רא"מ יוצאת - הרשות הלאומית להגנת הסייבר נכנסת

אולי יעניין אותך גם

שינויי חקיקה ראשונים בעקבות החלטות הממשלה מחודש פברואר 2015 (החלטה 2444 בדבר קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר והחלטה 2443 בדבר קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר). הממשלה מבקשת לתקן את החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, שמכוחו מנחה הרשות הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ), גוף שב"כי, חברות תקשורת ותשתית אשר להן מערכות ממוחשבות חיוניות, כיצד לאבטח את המידע הממוחשב שברשותן. 

ב- 13.6.2016 פורסמה ברשומות הצעת חוק 1070 מטעם הממשלה, שכותרתה הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 7)(נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר - קצין מוסמך לעניין גופים המנויים בתוספת הרביעית), התשע"ו-2016. לפי ההצעה, תיקון החקיקה נדרש לצורך מימוש העברת האחריות בנושא הגנת הסייבר משירות הביטחון הכללי לרשות הלאומית להגנת הסייבר, וזאת בהמשך להקמת הרשות ותחילת פעילותה. במקביל, מגבש משרד המשפטים הצעת חוק שתסדיר את מכלול פעילויות הרשות והיבטים נוספים הקשורים בתחום הגנת הסייבר בישראל.

בהתאם למדיניות הממשלה בדבר היערכות מדינתית כוללת העומדת בבסיס ההחלטות לקידום הגנת הסייבר והקמתו של גוף לאומי שאחריותו משתרעת על כלל מרחב הסייבר, מבקש התיקון להסמיך את ראש הממשלה להורות כי הגורם המנחה לעניין כלל הנושאים הקשורים בהגנת הסייבר, בגופים להם מערכות מחשוב חיוניות, יהיה ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר.