חברות הביטוח יאפשרו לכל מבוטח שימוש בחשבון אישי מקוון

אולי יעניין אותך גם

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, דורית סלינגר, פרסמה השבוע חוזר שעניינו "אחזור מידע אישי", המחייב את חברות הביטוח לאפשר לכל מבוטח להשתמש בחשבון אישי מקוון. החוזר פורסם בעקבות טיוטה שלו שפרסמה הממונה בחודש נובמבר האחרון. החוזר מציין כי שימוש בכלים טכנולוגיים בתחום הביטוח (כגון ביצוע פעולות באמצעות האינטרנט ושימוש באפליקציות לטלפונים חכמים) צפוי לשפר את רמת השירות והנוחות של ציבור המבוטחים ולהנגיש להם מידע חיוני לגבי מוצרי הביטוח. דרישת הסף של החוזר הוא קיומו של אתר אינטרנט המותאם למכשירים ניידים.

החוזר קובע גם את סוגי המידע המינימליים הנדרשים להיכלל בחשבונו האישי המקוון של הלקוח. בין היתר, יכלול החשבון האישי המקוון אזור הכולל את פרטי המבוטח, לרבות אפשרות לעדכון מקוון של הפרטים. בנוסף, יכלול החשבון אזור משנה של מוצרי הביטוח שברשות המבוטח, התקפים למועד אחזור המידע, בחלוקה לענפי הביטוח השונים (חברות הביטוח אינן נדרשות להציג את המסמכים הקבועים בחוזר ביחס לפוליסות שנמכרו לפני ה-1.1.2000, אך הן מחוייבות לאפשר למבוטח להגיש בקשה מקוונת לקבלת המסמכים). אזור משנה שלישי יציג מוצרי ביטוח שאינם בתוקף ויכיל פירוט אודות מוצרי ביטוח שהיו ברשות המבוטח ב-3 השנים שקדמו למועד אחזור המידע. אזור נוסף יכלול פירוט אודות תביעות הביטוח שהגיש המבוטח ב-3 השנים הקודמות.

החוזר מחייב את חברות הביטוח והסוכנים מטעמן להציע למבוטח ולקבל את אישורו למשלוח הודעות ומסמכים הנדרשים לפי דין בכלים טכנולוגיים וכן מחייב את החברות לאפשר למבוטח להעביר ולמסור אליה מסמכים בכלים טכנולוגיים. בגוף החוזר מצוינות קבוצות שונות של פוליסות שהוראות החוזר לא יחולו לגביהן. תחולתו של החוזר היא החל מיום 30.3.2017.