המפקחת על הביטוח מסדירה שליפת מידע בכלים טכנולוגיים

המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה השבוע טיוטת חוזר שעניינו ב"אחזור מידע אישי". מטרת החוזר היא לקבוע הוראות שיאפשרו למבוטחים לבצע אחזור של מידע אישי במגוון כלים טכנולוגיים. בטיוטת החוזר נכתב כי "בשנים האחרונות נעשה מעבר לשימוש באמצעים טכנולוגיים כדי להעניק שירותים שונים, כגון פעולות באמצעות האינטרנט ושימוש באפליקציות בטלפון החכם. שימוש באמצעים אלו, צפוי לשפר את רמת השירות והנוחות של ציבור המבוטחים ולהנגיש להם מידע חיוני לגבי מוצרי הביטוח".

החוזר המיועד קובע כי חברת ביטוח תאשר חשבון אישי מקוון, שהוא חשבון פרטי של מבוטח הנגיש באמצעות כלים טכנולוגיים ומאפשר אחזור מידע לפי אזורי משנה כגון פרטי המבוטח (לרבות מתן אפשרות לעדכון פרטים אלו באופן מקוון), פירוט פוליסות הביטוח שברשות המבוטח, מוצרי ביטוח שאינם בתוקף וכן פירוט התביעות שהגיש המבוטח בשלוש השנים שקדמו למועד אחזור המידע. עוד קובעת טיוטת החוזר כי חברת ביטוח תהא רשאית, לאחר קבלת אישור מהמבוטח שיתועד בחברה, לשלוח הודעות ומסמכים הנדרשים לפי דין, בכלים טכנולוגיים. מקור: משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.