מספרי כוכבית ניתנים גם הם לניוד

בית המשפט העליון קבע כי "לקוחות" שירותי מספרי הכוכביות הם בעלי העסקים העושים שימוש במספרים מקוצרים אלו ולא החברות המתווכות בין העסקים לבין חברות התקשורת. כפועל יוצא אין כל מניעה לניוד המספרים הללו מחברת תקשורת אחת לאחרת. עו"ד אבי רימון שמדווח על ההחלטה בניוזלטר שלו, סבור כי היא מצביעה על אופי קנייני של מספרי טלפון.  

החלטת ביהמ"ש העליון (בשבתו כבג"ץ) ניתנה לאחרונה במסגרת עתירתן של חברות העוסקות בתחום המספור לעסקים נגד משרד התקשורת. העתירה ביקשה למנוע את יישומן של הוראות רגולטוריות של המשרד המסדירות את הפעילות הנוגעת למספרי טלפון מקוצרים לעסקים (מספרי כוכבית). מספרי כוכבית הם סימן וירטואלי בלבד, שלהם מוקצה מספר "אמיתי" המכונה "מספר צל", אליו מפנה המרכזיה של חברת התקשורת את השיחה.

העותרות הלינו על הבהרה שפרסם משרד התקשורת לפיה ה"לקוח" של שירות מספרי הכוכבית הוא המשתמש הסופי (בעל העסק) וכי אין להתייחס אל הגורם המתווך (העותרות) בין הלקוח לבין חברות התקשורת כאל "לקוח", מאחר ומספרי הכוכבית לא הוקצו לשימושו. לטענתן, ההוראות מאלצות אותן לוותר על מספרי הטלפון שבבעלותן, תוך פגיעה בזכות הקניין שלהן. טענתן המרכזית של העותרות היא כי הן עצמן ה"לקוח" של חברות התקשורת ולפיכך לא ניתן להורות להן כיצד לנהוג בקניינן ובכלל זה לכפות עליהן ניוד של המספרים.

השופטים ג'ובראן, ברק-ארז ומזוז בחנו את הוראות משרד התקשורת ווקבעו כי המסקנה הברורה היא כי הגדרת "לקוח" מתייחסת למשתמש הקצה, כלומר לבעל עסק המעוניין בקבלת השירות ואשר משתמש לשם כך במספר שהוקצה לו, ולא למתווכים ומשווקים כמו העותרות. השופט מזוז ציין כי העותרות לא התקשרו עם חברות התקשורת לשם קבלת שירות מספרי כוכבית וכי התקשרותן עם חברות התקשורת היא כמשווקות של השירות עבור בעלי עסקים המעוניינים בו (והן אף מצהירות כי הן מחזיקות במספרי כוכבית כבמלאי עסקי). נקבע עוד כי מסקנה זו מתיישבת היטב עם תכלית הוראות החוק שמכוחן ניתנו הוראות משרד התקשורת.

ביהמ"ש קבע כי "הבטחת התכלית של הבטחת התחרות ורמת השירותים בתחום הבזק באמצעות רגולציה שלטונית מבטאת אינטרס ציבורי רב חשיבות וכורח מציאות, נוכח העובדה כי מספרי הטלפון בכלל, ומספרי הכוכבית בפרט, הם "משאב לאומי מוגבל" ... בנסיבות אלה על המשיבות מוטלת האחריות להבטיח כי השימוש במשאב לאומי מוגבל זה ייעשה באופן שישרת בצורה מיטבית את הציבור, הן באשר לאיכות השירות והן באשר למחירו, ולא ינוצל לרעה על-ידי מי ששולטים במאגר המספרים" [בג"ץ 5551/14 מרכז הכוכביות הארצי בע"מ ואח' נ' משרד התקשורת ואח'].