רמו"ט מנחה את המפלגות איך לשמור על פנקס הבוחרים

אולי יעניין אותך גם

לקראת הבחירות הקרבות והולכות, הפיצה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) הנחיות לעניין החובות החלות על מפלגות בתחום השמירה על פרטיות המידע המתקבל ונאסף אצלן. ההנחיות עוסקות הן במידע מפנקס הבוחרים והן במידע אודות חברי המפלגות השונות.

פנקס הבוחרים הוא רשימה שמית הכוללת את כל בעלי זכות הבחירה לכנסת. המפלגות זכאיות לקבל תקליטור הכולל עותק מהפנקס והן רשאיות להשתמש במידע הכלול בו אך ורק לצורך ההתמודדות בבחירות ולצורך יצירת קשר עם ציבור הבוחרים. על המפלגות נאסר לעשות כל שימוש אחר במידע, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, ועם סיום הליך הבחירות על כל מפלגה להחזיר את הפנקס ולמחוק את כל המידע הנוגע אליו באופן שאינו מאפשר לאחזר אותו.

במסגרת הליכי פיקוח שערכה רמו"ט במערכות בחירות קודמות, התברר כי מפלגות פעלו שלא כדין ולא הגנו כיאות על המידע (למשל, מפלגות הטמיעו את המידע מפנקס הבוחרים במערכות המחשב שלהן, מסרו מידע לגורמים שלא היו מורשים לקבלו ועוד).

במסגרת הפנייה למפלגות רמו"ט הדגישה גם את חובתן של המפלגות לשמור על מאגר המידע הכולל את חברי המפלגה, כאשר לשיטתה של רמו"ט מתן גישה למאגר זה צריכה להיעשות תוך מודעות והתחשבות בזכותם של חברי המפלגה לפרטיות ביחס לדעותיהם הפוליטיות, תוך צמצום החשש כי המידע יועבר למי שאינו נדרש לכך, אשר יעשה בו שימוש שאינו קשור במטרות שהגדירה המפלגה. מקור: משרד המשפטים - אגף דוברות, הסברה ותקשורת.