הצעת חוק ניטרליות רשתות תקשורת - לאישור סופי במליאה

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה להעביר את הצעת חוק "ניטרליות רשתות תקשורת" (הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 58) (איסור הגבלה או חסימה), התשע"ג-2013) לאישור סופי בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת. עם אישור החוק במליאה, ייאסר על ספקי אינטרנט, חברות תקשורת קווית וחברות שידורים רב-ערוציים להגביל, לחסום או להכביד על שימוש המנוי בשירותי תוכן, ישומים (אפליקציות) או ציוד כלשהם. במסגרת זו, מפעיל תקשורת לא יוכל להעניק עדיפות לשירותים מבוססי רשת שהוא מציע, על פני אלו של מתחריו. הכבדה עקיפה, בדרך של קביעת תעריפים דיפרנציאלית לישומים או תכנים מסוימים, תיאסר אף היא. הוראות החוק יסירו גם חסמי מעבר ממפעיל אחד למשנהו, היות שהחוק יאסור על הספקים לשלב בציוד שברשות המנוי הגבלה או חסימה טכנית המונעת ממנו לעבור עם הציוד לספק אחר. מקור: הודעת דובר משרד התקשורת.