אתר "הארץ" נדרש לחשוף פרטי טוקבקיסט

אולי יעניין אותך גם

בפסק דין שנתן השבוע בית משפט השלום בירושלים, חויב אתר "הארץ" למסור לחוקרי המשטרה פרטים המצויים ברשותו על משתמש שהעלה תגובית (טוקבק) לכתבה שפורסמה באתר. התגובית, שהועלתה לצד כתבה שעסקה במשבר באחד המשרדים הממשלתיים, הטיחה ביקורת קשה נגד המשרד ונחזתה להיות מטעם אחד העובדים. העובד שבשמו הועלתה התגובית התלונן במשטרה בטענה להטרדה ולפגיעה בשמו הטוב.

למרות פניית המשטרה, סירב אתר "הארץ" למסור את כתובת ה-IP ממנו נשלחה התגובית. "הארץ" טען שחשיפת הפרטים תפגע בזכות לאנונימיות, אינטרס ההסתמכות של המגיב שזהותו לא תיחשף, וחופש הביטוי. בנוסף, הביע "הארץ" חשש מ"אפקט מצנן" שיגרום לגולשים להימנע מלהגיב באתרי אינטרנט, שמא זהותם תיחשף. "הארץ" טען עוד כי חקירת המשטרה לא היתה מתנהלת בנושא זה אלמלא היה מדובר באישיות במשרד ממשלתי, וכי "יש להניח שהדבר נעשה רק משום שמדובר במתלונן המשתייך לאותו 'מילייה'".

בהחלטתה, תקפה השופטת בחריפות את טענות "הארץ" בדבר הטעמים שהובילו את המשטרה לפתוח בחקירה וציינה כי היא מקווה שטענות אלה "נובעת מבורות ומנבערות באשר לחקירת תלונות המוגשות למשטרה". השופטת גם דחתה את יתר טענות "הארץ" וציינה כי הן הועלו בפסקי דין בעבר, בהם נפסק שאין עילה למנוע את מסירת הפרטים למשטרה. בנוסף, הבהירה השופטת שזכות האנונימיות ברשת אינה גוברת על זכותו של אדם לשמו הטוב. בסופו של דבר, כאמור, החליט בית המשפט להורות ל"הארץ" למסור למשטרה את פרטי כותב (או כותבת) התגובית. מקור: תקדין (מאת: אורי ישראל פז). לעיון בהחלטה: צ"א 32145-07-13 הוצאת עתון הארץ בע"מ נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל.