נט המשפט: הגשה במועד היא עד 17:00 בלבד

לפני כשבועיים אישר שר המשפטים את תיקונן של תקנות סדר הדין האזרחי ובכלל זה את התקנה העוסקת בהמצאת כתבי בי-דין באמצעות המערכת המקוונת "נט המשפט" (תקנה 497ג). הנוסח הקודם של התקנה אפשר את הגשתם של מסמכים למערכת עד לחצות הליל, באופן שההגשה נחשבה כאילו בוצעה במהלך היום (אף אם ההגשה בוצעה בשעה דקה לחצות). דברי ההסבר לתיקון מציינים כי נוסח התקנה יצר מצב בו כתבי הטענות נחשבו כאילו הומצאו לביהמ"ש ולבעלי הדין, אף שבפועל אלו יעיינו בהם לרוב רק למחרת. התיקון קובע כי כתבי בי-דין שיומצאו באמצעות המערכת בימי חול, לאחר השעה 17:00, ייחשבו כאילו הומצאו ביום החול שלמחרת. כאמור, השעה שנקבעה היא 17:00, ולא שעת סיום קבלת הקהל במזכירויות בתי המשפט (13:30), וזאת על-מנת לעודד הגשה אלקטרונית של כתבי בי-דין. מועד תחילת התקנה הוא 30 יום מיום פרסומה. מקור: PsakDin.