רשות ני"ע תוכל לתקשר בדוא"ל עם גופים מפוקחים

תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח), התשע"ג-2012, שפורסמו זה מכבר ברשומות, יאפשרו לראשונה לרשות ני"ע לשלוח בדואר אלקטרוני הודעות, הוראות ודרישות לגורמים המפוקחים על-ידה. עד כה, התקשורת האלקטרונית בין הרשות לבין הגורמים המפוקחים התנהלה באופן חד-סטרי, כך שרק הגורמים המפוקחים היו רשאים לשלוח לרשות הודעות ודיווחים אלקטרוניים, באמצעות מערכת "מגנא", בעוד שהרשות היתה רשאית להגיב רק בפקסים ובדואר רגיל. עפ"י התקנות החדשות, הרשות תפתח במערכת הייעודית שלה לדואר אלקטרוני מאובטח (מערכת "יעל"), תיבת דואר על שם כל גוף מפוקח. כל גוף מפוקח ימנה עובד מטעמו שיהיה מורשה גישה לתיבה ויבדוק, לפחות פעם בשני ימי עסקים, האם נתקבלו הודעות חדשות מהרשות.