רמו"ט מציגה: איך להציב מצלמות מעקב

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) פרסמה היום הנחיה (הנחיית רשם מאגרי מידע מס' 4/2012) המבקשת להסדיר את השימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן. ההנחיה באה בעקבות השימוש הגובר והולך באמצעים טכנולוגיים לפיקוח ולמעקב חזותי או קולי מרחוק על שטחים ציבוריים ומתחמים פרטיים. בין הוראותיה -
  • יש לקבל את ההחלטה על שימוש במצלמת מעקב באופן מושכל ומודע, לאחר בחינת הצרכים והחלופות לשימוש במצלמה.
  • קודם לקבלת ההחלטה יש לערוך בדיקה מקיפה של השלכות השימוש בה על זכויות הציבור, ובפרט על הזכות לפרטיות. על הבדיקה להתייחס בין השאר למטרה שאותה מבקשים להשיג באמצעות המעקב. מטרת הפגיעה בזכות לפרטיות צריכה להיות ראויה. כ"כ, יש לוודא כי השימוש במצלמות המעקב הוא מידתי (האם הן האמצעי המתאים והיעיל להשגת המטרה; האם ניתן להשיגה באמצעי שהוא פוגעני פחות והאם התועלת מן המצלמה גוברת על הנזק מהפגיעה בפרטיות).
  • קבלת הכרעה נכונה בדבר התקנת מצלמת מעקב במרחב הציבורי בידי רשות שלטונית (כגון רשות מקומית) מצדיקה בדרך כלל גם קיום של שימוע ציבורי. השימוע צריך לכלול נושאים כדוגמת מטרת הצבת המצלמה, אתרים רגישים בשטח המכוסה, מאפייני המצלמה, שעות פעילותה ועוד.
  • יש להתקין את המצלמה באופן שימעט את הפגיעה בפרטיות (Privacy by Design). במסגרת זאת יש לשקול את מיקום המצלמה וזווית הצילום, מס' המצלמות, זמני הכיסוי, רזולוציית התמונה ועוד.
  • יש ליידע את הציבור על הצבת מצלמת מעקב. אמצעי היידוע המינימלי הוא הצגת שלטים בסמוך למקום התקנתה וכן בכניסה לאזור הכיסוי שלה. שלט האזהרה חייב להיות קריא וברור.
  • ככל שיש צורך להקליט את מה שרואה המצלמה, יש לקבוע משך זמן מירבי לשמירת ההקלטות.
  • בדרך כלל לא יהיה צורך להעניק זכות עיון במאגר הקלטות שבו לא בוצע עיבוד המאפשר אחזור מידע לפי זכות המצולמים, בתנאי שמשך שמירת ההקלטות אינו עולה על 30 יום (כלומר אם עולה על 30 יום - בד"כ סבור רשם מאגרי המידע כי יש לאפשר עיון כזה).
  • הואיל וזכות העיון עלולה לפגוע בפרטיותם של אחרים המופיעים בצילומים, יש לנקוט אמצעי זהירות כטשטוש דמויות או מחיקתן (לכך עלויות כבדות שיושתו על מבקש העיון, וכשיתבקש לשאת בהן, הרשם עלול לטעון שאינן סבירות  ח.ר.) או מניעת מסירת העתק למבקש.