משרד התקשורת: לא להגביל שימוש בטלפון כ"נקודה חמה"

משרד התקשורת הודיע כי החליט לאסור על חברות הסלולר לחסום או להגביל את יכולתו של הטלפון הנייד לשמש גם כנתב אלחוטי, אליו יכולים להתחבר מכשירים אחרים באמצעות האינטרנט הסלולרי (Hot Spot). המשרד הודיע כי קיבל לאחרונה תלונות לפיהן חלק מהמפעילים הסלולריים חוסמים או מגבילים את תכונה זו, המכונה Tethering. ההגבלה מתבצעת הן באופן פיזי, בדרך של האטת הגלישה והן בדרך של גביית תשלום נוסף עבור הפעלת התכונה. לפיכך, החליט המשרד להבהיר את הוראות החוק הנוגעות לנייטראליות הרשת, הקבועות בסעיף 51ג לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לפיהן אין להגביל את התכונות או המאפיינים של ציוד סלולרי, אלא הדבר מתחייב לצורך ניהול תקין והוגן של תעבורת הרשת. המשרד לא קיבל את טענת חלק מהחברות, לפיה הואיל והחסימה נעשית במערכות המפעילים, ולא בציוד הקצה, מוציאה את המקרה מתחולת החוק. מקור: The Marker TechNation

law.co.il מזכיר כי משרד התקשורת הפיץ לאחרונה את תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(איסור הגבלה או חסימה), התשע"ב-2012, המבקש לתקן את חוק התקשורת, בכדי לחייב את כלל המפעילים הפועלים בשוק התקשורת להבטיח את עקרון ניטראליות הרשת וניטראליות ציוד התקשורת.