תזכיר חוק: חב' התקשורת יבטיחו ניטראליות הרשת

משרד התקשורת הפיץ היום (א') את תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(איסור הגבלה או חסימה), התשע"ב-2012. התזכיר מבקש לתקן את חוק התקשורת, בכדי לחייב את כלל המפעילים הפועלים בשוק התקשורת להבטיח את עקרון ניטראליות הרשת וניטראליות ציוד התקשורת. במסגרת חקיקת חוק ההסדרים הקודם, תוקן חוק התקשורת ונקבעו בו הוראות שונות שחלו על חברות הסלולר וגורמים נוספים העוסקים בסחר במכשירים סלולריים. הוראות אלו אסרו על ביצוע חסימות או הגבלות במכשירים, על-מנת לאפשר לשמור את עיקרון ניטראליות הרשת, לרבות גלישה בסלולר.

כעת, מציע תזכיר החוק שפורסם, להחיל איסורים אלו על כל החברות הפועלות בשוק התקשורת, לרבות מפעילים ניידים, נייחים, ספקיות הגישה לאינטרנט ובעלי רישיון שידורים. כמו כן, האיסורים יחולו על כלל הגורמים העוסקים בתחום ציוד התקשורת, על-מנת לאפשר לצרכנים למצות את כלל היכולות המובנות בציוד התקשורת שברשותם.

התיקון החדש מציע: (1) לאסור לבצע הגבלה או חסימה של אפשרות המנוי לעשות שימוש בכל שירות או יישום המסופקים באמצעות האינטרנט; (2) לאסור לבצע הגבלה או חסימה של התכונות או המאפיינים המובנים של ציוד תקשורת (לרבות בדרך של קביעת תעריפים); (3) איסור לבצע הגבלה או חסימה של האפשרות הנתונה למנוי לעשות שימוש בציוד תקשורת בכל רשת תקשורת של בעל רישיון, או ברשת המשמשת להפצת שידורים של בעל רישיון, ככל שהציוד האמור מיועד לפי טיבו ומהותו לפעול ברשתות מאותו סוג. מקור: משרד התקשורת.