האם מידע בדבר עיקול הוא מידע פרטי מוגן?

אולי יעניין אותך גם

חברת ביטוח (או גופים פיננסיים אחרים) המקבלת מידע על חייבים לצורך הטלת עיקולים, לא תוכל לעשות במידע זה שימוש לצרכים אחרים - כך פסקה היום השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן מביהמ"ש המחוזי בת"א. ביהמ"ש נדרש להכריע האם מידע בדבר עיקול הוא מידע פרטי המוגן על-ידי חוק הגנת הפרטיות והאם מותר היה לעותרת לעשות שימושים נוספים במידע זה, לצורך סיווג לקוחות? שאלות אלו נידונו במסגרת עתירה מנהלית שהגישה חברת הביטוח איי.די.אי. נגד רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים (הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע - רמו"ט).

העותרת, חברת הביטוח, קיבלה לידיה צו עיקול, לצורך תפישה של כספי החייב המצויים ברשותה. העותרת שמרה על נתון זה וכאשר אותו חייב ביקש לרכוש ביטוח בחברה, סירבה העותרת לבקשתו על-בסיס אותו מידע. חברת הביטוח טענה כי היא רשאית ואף חייבת לשמור מידע הנוגע לעיקולים שהגיע לידיה כמחזיקה, בעוד רשם מאגרי המידע טען כי אל לה לעותרת לשמור מידע זה או לעשות בו שימוש. העתירה כוונה כנגד החלטת הרשם לפי הפרה העותרת את הוראות חוק הגנת הפרטיות, שעה שעשתה שימוש במידע כאמור. בנוסף, כוונה העתירה נגד הנחיה 1/2011 של רשם מאגרי המידע, האוסרת על צדדים שלישיים לעשות שימוש לצרכים עצמיים במידע אודות צווי עיקול הנרשמים אצלם.

השופטת אגמון-גונן קבעה כי רשם מאגרי המידע פעל בגדר סמכותו, עת הורה לעותרת לדווח כיצד בכוונתה לפעול למניעת פגיעה בפרטיות והפרת החוק בעתיד ועת הוציא הנחיה מפורשת לציבור בעניין. ביהמ"ש ציין כי אין להתעלם מכך כי במציאות הטכנולוגית המודרנית, עמדתו של הרשם אכן יוצרת מידה מסוימת של ניתוק מלאכותי בכל הנוגע לידיעתם של גופים פיננסיים, כאשר מצופה מהם להתעלם ממידע שהגיע אליהם מתוקף מעמדם כמחזיקים. עם זאת, סבר ביהמ"ש כי דווקא קיומן של הטכנולוגיות המודרניות, המאפשרות שילוב בין יכולת העברת מידע במהירות והיכולת לאוספו, מחייבות הטלת מגבלות על יכולות אלה ומאפשרות את הטלתן.

ביהמ"ש קבע כי במקרה זה תפקידו הוא למנוע פגיעה בפרטיות, על-ידי גופים פיננסיים, המקבלים מידע על עיקולים כדי להקל על גבייה מחייבים. אין לאפשר שימוש במידע זה לצרכים אחרים. נקבע כי השימוש שעושה חברת הביטוח במידע הגלום בצו העיקול הינו בבחינת שימוש במידע שלא למטרה לשמה הוא נמסר. השופטת אגמון-גונן קבעה כי עמדתו של הרשם, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטתו בעניינה של העותרת ובהנחייה שהוציא לציבור, משקפת מדיניות משפטית סבירה וראויה. "חברות ביטוח וגופים פיננסיים אינם רשאים לעשות שימוש במידע שהגיע לידיהם כמחזיקים בנוגע לצווי עיקול, לצורך סיווג לקוחות או לקוחות פוטנציאליים" {עת"מ 24867-02-11 איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' רשם מאגרי המידע, הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים}.