ישראל: הנחיות לבחינת כשירות אמצאות בתחום התוכנה

רשות הפטנטים הודיעה על עדכון הוראות העבודה לגבי בחינת כשירות אמצאות למתן פטנט, בדגש על אמצאות בתחום התוכנה. בכך השלימה הרשות מהלך לגיבוש נהלים אלה, שתחילתו בשנת 2009. הנהלים עוסקים באופן בחינתה של בקשת פטנט, לאור הוראות סעיף 3 לחוק הפטנטים, הקובע מהי אמצאה כשירת פטנט. לאורך השנים, הובעו עמדות לפיהן סווגו תוכנות מחשב כ"יצירה ספרותית" לפי הוראות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, והחקיקה שקדמה לו, ולכן אינן יכולות להיחשב כאמצאה כשירת פטנט. לעומת זאת, הובעו עמדות התומכות במתן פטנט על אמצאות המשלבות מערכות מחשב ותוכנה. מטרת ההנחיות לחדד לציבור הרחב את הקריטריונים לפיהם יפעלו בוחני רשות הפטנטים, לאור העמדות השונות ובהתחשב בשינויים בתפיסה המשפטית ברחבי העולם. ההנחיות נכנסו לתוקף ביום 15.3.2012. מקור: משרד המשפטים.

ההנחיות קובעות, בין היתר (ביחס להיות האמצאה ב"כל תחום טכנולוגי" - אחד מתנאי סעיף 3 לכשירות אמצאה לפטנט), כי -
  • זיהוי היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי ייקבע לפי הדרישה שבביצוע האמצאה, בין אם היא נתבעת כמוצר ובין אם היא נתבעת כתהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי. תהליך טכנולוגי מוחשי משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים. 
  • תגלית, תאוריה מדעית, נוסחה מתמטית, הוראות משחק ותהליך מחשבתי כשלעצמם, ייחשבו רעיונות אבסטרקטיים או תהליכים נעדרי אופי טכני, בין אם יבוצעו באמצעים "ידניים" ובין אם יבוצעו באמצעות מחשב. שיטות עסקיות כשלעצמן, בהיותן בתחום כלכלי, לא ייחשבו כאמצאות בתחום טכנולוגי. עם זאת, בשילוב רעיונות או תהליכים שכאלה יחד עם אמצעים טכניים נוספים, ייתכן ויתגבש אופי טכנולוגי.
  • ההנחיות כוללות כללי עזר להדגמת הפעלת הכללים לגבי תחום האמצאות המשלבות תוכנת מחשב: (1) האם בביצוע האמצאה הנתבעת ישנו ביטוי או שינוי בתכונות פיזיות הנוספות על פעולתה הרגילה של מערכת משולבת מחשב. אם התשובה בחיוב, מדובר באינדיקציה לכך שהאמצאה נמצאת בתחום טכנולוגי; (2) האם ביצוע האמצאה הנתבעת גורם לכך שהמחשב פועל בצורה חדשה, לרבות, אך לא רק, שיפור ביצועי המחשב (כגון מהירות, אמינות או ניצול יעיל יותר של נפח אחסון מידע), או שנוצרו קשרי גומלין בין רכיבי מערכת המחשב שלא היו קיימים קודם לכן. אם התשובה בחיוב, מדובר באינדיקציה לכך שהאמצאה נמצאת בתחום טכנולוגי.
  • יש לאבחן מקרה בו אמצאה מיושמת על ידי מחשב ואין בפעולת המחשב דבר נוסף מעבר לאפקט הטכני ה'רגיל' המתקבל מהרצה של תוכנת מחשב על-גבי מחשב. בכך לא יהיה אופי טכנולוגי מוחשי. זאת, בנפרד משאלת ההגנה לשורות הקוד באמצעותן תוכנת מחשב מבוטאת, שהיא צורת ביטוי אשר מעצם יצירתה נחשבת יצירה ספרותית לפי חוק זכות יוצרים.
  • אמצאה בה מימוש באמצעות מחשב של תהליך אשר ניתן לביצוע גם ללא מחשב, כגון אוטומציה של תהליך ידני ותהליכים לאופטימיזציה ודיאגנוסטיקה, עשויה להיות בעלת אופי טכנולוגי מוחשי בהפעלת הכללים האמורים לעיל. כך למשל, תרומה מעבר לייעול המתבקש והברור של מחשוב תהליך אוטומציה, מלמדת על יסוד סביר להימצאותו של אופי טכנולוגי מוחשי. דהיינו, כאשר מימוש האמצאה באמצעות המחשב שונה מהותית מאופן הביצוע הידני עד כי לא מעשי לבצע את אותו תהליך באופן יעיל באמצעים "ידניים" או כי אין לאופן מימוש זה משמעות שלא בהקשר של התהליך הממוחשב - הדבר מעיד על הימצאותו של אופי טכנולוגי מוחשי.