רמו"ט: אסור לאסוף מספרי זהות ללא הצדקה

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) פרסמה טיוטת הנחיה האוסרת על איסוף מספרי זהות ללא הצדקה משמעותית. הנחית רשם מאגרי המידע, שפורסמה להערות הציבור, קובעת כי איסוף מספרי זהות במאגרי מידע - טרם שנבחנה ונמצאה הצדקה לאסוף נתון זה - אסור. טיוטת ההנחיה מפרטת את התהליכים הנדרשים לצורך הבחינה, פירוט החובות החלים על מי שאוסף מספרי זהות והתנאים לשימוש במידע זה. עמדת רמו"ט היא כי טיוטת ההנחיה משקפת את האיזון הנכון בין ההכרה בצורך של גופים מסוימים לאסוף מספרי זהות מחד, תוך עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות ומנגד, איסור בדבר איסוף מספרי זהות כאשר אין הצדקה לעשות כן. מקור: רמו"ט.