הצעת חוק: תקשורת בגופים ציבוריים תהיה בדוא"ל בלבד

על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק פרטית [פ/3280/18] של חברי הכנסת אורי אריאל, דב חנין ומאיר שטרית, המבקשת לקבוע כי כל תקשורת רשמית בכתב בין גורמים בתוך גוף ציבורי, או בין גורמים בגופים ציבוריים שונים, תתבצע באמצעות דואר-אלקטרוני. הצעת חוק שימוש בדואר אלקטרוני בגופים ציבוריים, התשע"א-2011, קובעת בנוסף כי כאשר מתקיימת תקשורת בין גורם בגוף ציבורי לבין גורם שאינו גוף ציבורי - אזי אם שולח המסמך הוא הגוף הציבורי, הוא יעדיף לשלוח אותו בדוא"ל ולצורך כך יפעל לבירור כתובת הדוא"ל של הנמען. מאידך, אם הגוף הציבורי הוא הנמען למסמך, הוא יעביר לידיעת השולח את כתובת הדוא"ל של הגורם הרלבנטי ויבהיר לו את העדפתו לקבל את המסמך בדוא"ל. דברי ההסבר להצעת החוק מציינים כי היא נכתבה מכוח המודעות הסביבתית וכי היא נועדה להכיל על גופים ציבוריים בישראל את המסקנות המתחייבות מנזקי השימוש בנייר. עוד קובעת הצעת החוק כי לא יוצב פקס במשרדי גוף ציבורי, אלא אם מודבקת עליו באותיות בולטות הודעה המזכירה לעובד את חובתו להעדיף תקשורת בדוא"ל. לפי ההצעה, השר להגנת הסביבה יוכל להתקין תקנות הפוטרות סוגים שונים של מסמכים מהוראות ההצעה.