ישראל: טיוטת כללים לאיסוף מידע על קטינים

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) פרסמה להערות הציבור טיוטה של כללי אתיקה והתנהגות לבעלי מאגרים האוספים מידע על קטינים. רמו"ט סבורה כי קיים פער בין הדין החל על ההגנה על פרטיותם של קטינים, לרבות איסוף ושימוש במידע אודותם, לבין המצב בפועל. הכללים נועדו לחייב את מי שאוסף מידע על קטינים לנהוג באחריות ולקבל הסכמה הורית לשימוש במידע, תוך מתן הסבר בשפה ברורה אודות השימושים במידע שנאסף. רמו"ט מציינת כי העקרונות מבוססים על המאפיינים הייחודיים של מידע אודות קטינים וכן על יכולתם וכושרם לקבל החלטות ביחס לגילוי ופרסום מידע אודותם. העקרונות המוצעים כוללים, בין היתר:
  • חובה כללית על עיצוב לפרטיות (Privacy by Design), על-מנת להגן על פרטיות קטינים ולמזער את הסיכונים לפגיעה בהם;
  • איסור על פעולות ניצול לרעה של חולשותיו של קטין ואיסוף מידע שאינו הוגן;
  • איסור על איסוף מידע אודות ילד מתחת לגיל 14 ללא הסכמה הורית ואיסור איסוף מידע רגיש על קטינים (מתחת לגיל 18);
  • בעת קבלת ההסכמה לאיסוף ושימוש במידע, תחול חובה למסור מידע תמציתי וברור להורים ולקטינים, אודות השימושים המבוקשים במידע, על-מנת לאפשר "הסכמה מדעת" לשימוש במידע;
  • חיוב ספקים האוספים מידע אודות קטינים בעריכת מסמך "מדיניות פרטיות", לרבות תמצית של המסמך;
  • איסור פרסום מידע המאפשר לזהות ילד מתחת לגיל 14; 
  • עידוד בקרה עצמית באמצעות עמידה בהוראות התקנות על-ידי גורם בלתי תלוי.
הערות ביחס לעקרונות ההסדר המוצע ניתן להעביר למשרד המשפטים עד ליום 1.2.2011. ההערות שיתקבלו יפורסמו באתר האינטרנט של רומ"ט. מקור: משרד המשפטים.