ישראל: שימוע להסדרת טלפוניית אינטרנט סלולרית

משרד התקשורת עורך שימוע לקביעת מדיניות ההסדרה והרישוי של שירותי VOC - Voice over Cellular Broadband. בהודעה שפרסם המשרד, הוא מציין כי בשנת 2007 קבע שר התקשורת את מדיניות ההסדרה והרישוי לשירותי טלפונייה בפס רחב (VOB - Voice Over Broadband). במסגרת מדיניות זו, נקבעו כללי ההסדרה לשירותי טלפוניה ושירותים נלווים להם, בטכנולוגיית IP, הניתנים באמצעות שירות גישה רחבת פס. כן נקבע, כי המשרד יבחן בהמשך את הסדרתם של שירותי VOC, אשר טרם הגיעו באותו מועד לבשלות טכנולוגית. לאור ההתקדמות הטכנולוגית בשירותי VOC, שוקל המשרד להרחיב את המדיניות גם לשירותים אלה, במסגרת רישיון כללי רט"ן ברשת אחרת, או במסגרת רישיון מפ"א כללי-ייחודי. החלופות הנשקלות מפורסמות במסמך השימוע, יחד עם נושאים נוספים הנוגעים למתן שירותים אלו. לפיכך פנה המשרד לקבלת התייחסות בכתב מהציבור, לא יאוחר מיום 30.12.2010. מקור: משרד התקשורת.