שר התקשורת מתנגד להחלת רציפות על החוק לסינון אתרים

אולי יעניין אותך גם

ועדת השרים לענייני חקיקה המתכנסת היום אמורה לדון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 41) (שירות סינון של תכנים בלתי הולמים לקטינים באינטרנט), התשס"ח-2008. ההצעה, שהחלה דרכה כהצעת חוק פרטית מס' 892, קובעת כי ספק גישה לאינטרנט ילא יספק שירות למנוי אלא אם זיהה אותו כבגיר וקיבל ממנו הודעה בדבר רצונו או אי-רצונו בשירות סינון תכנים. בעוד ששר התקשורת הקודם, אריאל אטיאס, תמך בהצעה וקידם אותה בכל כוחו, שר התקשורת הנוכחי, משה כחלון, הודיע לועדת השרים לחקיקה במכתב שהוא מתנגד להחלת דין רציפות על הצעת החוק: במכתב מ- 2.7.2009 לסגן מזכיר הממשלה אומר כחלון כי הצעת החוק מעוררת מספר קשיים -
  • אין פתרון טכנולוגי לשירות סינון ברשת הגישה של הספקים: הבעיה שהוכרה עוד בשלבי החקיקה הראשונים מתעצמת בשל קצבי הגלישה ההולכים וגדלים;
  • פגיעה בפרטיות: אצל הספקים תיווצר "רשימת בושה" של צרכנים פוטנציאלים של תכנים למבוגרים. בכך יש חשש לפגיעה בצנעת הפרט.
עם זאת מציין שר התקשורת שהוא תומך כמובן בצמצום חשיפתם של קטינים לתוכן פוגעני. זאת ניתן להשיג על ידי התקנת תוכנות סינון במחשבי המשתמשים המוצעות כיום במחיר שווה לכל נפש. משרד התקשורת בוחן את האפשרות לחייב ספקים להציע תוכנות כאלה בחינם, ללא צורך בחקיקה ראשית, לרבות בדרך של הסדרה עצמית. אם ועדת שרים לחקיקה תחליט, בניגוד לדעת שר התקשורת, להחיל דין רציפות על הצעת החוק, תוכל הכנסת לחדש את הדיון בה ממקום שנעצר בלא צורך להצביע מחדש על אישור ההצעה. כזכור, התקבלה ההצעה בכנסת בפברואר 2008.