משרד המשפטים תומך ב'חיפוש הפוך' במאגר רשם החברות

אולי יעניין אותך גם

יש מקום לאפשר "חיפוש הפוך" (חיפוש לפי שם פרטי ושם משפחה), בדבר החזקותיו של יחיד בחברות או כהונתו כנושא משרה בחברות. כך החליט משרד המשפטים. לשם כך, מצא המשרד, יש צורך להסדיר את החזקת המאגר הממוחשב של רשם החברות בידי גורמים פרטים וכן להתיר להם לעבד מידע על יחידים ולהעבירו לצדדים שלישיים. תזכיר הצעת חוק הקובע זאת פורסם היום [הצעת חוק החברות (תיקון מס'....) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות), התשס"ט-2009]. זוהי סטיה מעמדתם של גורמי הגנת הפרטיות בישראל שסברו עד כה ש'חיפוש הפוך' (Reverse Lookup) כלשהו -- לדוגמה כזה המתבצע במאגר הטלפונים של בזק -- פוגע בפרטיות.

משרד המשפטים מצא, בעקבות שימוע ציבורי שערך, כי קיים צורך במידע כאמור על אנשים לצורך הקצאת אשראי (בנוסף לתכלית מקורית של איסוף המידע במאגר רשם החברות לפי כל חברה). תזכיר הצעת החוק מסביר כי בהתאם לדרישות המפקח על הבנקים והמפקח על שוק ההון הביטוח והחיסכון, מידע כאמור יכול להקטין פרמיות סיכון הנובעות מהתקשרות בעיסקאות, ובקרה על וודאותן, התממשותן כפי שתוכנן ואבטחת מהימנות ביצוען.

בשים לב למעמדה החוקתי של הזכות לפרטיות, והיות שיש פוטנציאל לפגיעה בפרטיות מעצם ההחזקה במאגר וכן מעיבוד מידע אודות יחיד, מציע התזכיר להתיר לרשם החברות להעביר עותק ממוחשב של מרשמיו לגורמים פרטיים אך זאת  בכפוף למתן רישיון, ולמטרות המנויות בתזכיר. גורמים פרטיים אלה יוכלו בכפוף לתנאי הרישיון לעבד את המידע במאגר המוחזק בידם ולמסור מידע אודות אחזקותיהם של יחידים בחברות וכהונתם כנושאי משרה בהם.