ICANN מבקש להשתחרר מהממשל האמריקאי

אולי יעניין אותך גם

התאגיד להקצאת שמות מתחם וכתובות אינטרנט (ICANN), גוף העל להסדרת רישום שמות מתחם באינטרנט, מבקש להשתחרר משליטתה של ממשלת ארצות הברית. לצורך כך, העביר הארגון פנייה רשמית בנושא למשרד המסחר האמריקאי (Department of Commerece). לארצות-הברית יש שליטה היסטורית ברשת, כתוצאה מהעובדה שהמימשל האמריקאי יזם ומימן את הקמתה במשך העשורים הראשונים לפעילותה. בחודש ספטמבר 2006, נחתם הסכם חדש בין הארגון לבין המימשל האמריקאי, שהחליש את שליטת המימשל ברשת. ההסכם קבע כי הוא ייבחן מחדש לאחר 18 חודשים. הפנייה הנוכחית לוותה בדו"ח מפורט, המציין כי הארגון עמד ביעדים שהציב הממשל האמריקאי כתנאי לבחינת עצמאותו של הארגון. מקור: BBC.