HOT מנועה מלהעביר מידע על לקוחות לספקיות האינטרנט

אולי יעניין אותך גם

בית הדין לחוזים אחידים פסק בתחילת השבוע כי חברות הכבלים, המספקות שידורי כבלים ללקוחותיהן, אינן רשאיות להעביר כל מידע אודות הלקוחות לספקיות שירותי גישה לאינטרנט מהיר בכבלים. במסגרת מיזוגן של חברות הכבלים, התבקש בית הדין לאשר את החוזה שבין חברת הוט טלקום - ספקית שירותי גישה לספק אינטרנט מהיר, ללקוחותיה. נמצא שעל-פי החוזה הקיים, מידע הנמצא במאגרי המידע של חברת הכבלים HOT - שהיא חברה קשורה להוט טלקום - יועבר להוט טלקום על מנת שזו תוכל לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה, בכפוף להוראות הדין. הבעייתיות נוצרה בהגדרה הכללית של "מידע" בחוזה, שעשוי להתפרש גם כמידע הנוגע למצבו הכלכלי של הלקוח או פוגע ב"צנעת אישיותו". העברת מידע כזה מחברת הכבלים להוט טלקום מפרה את הוראות חוק הגנת הפרטיות היות והמידע נמסר לחברת הכבלים לצורך שימושו בקשר עם שידורי כבלים ולא עם שירותי גישה לספקי אינטרנט מהיר. בית הדין קבע שיש לתקן את ההגדרה של "מידע" בחוזה ולהגבילה לרשימה סגורה ומצומצמת כך שלא תגרם בהעברת המידע להוט טלקום פגיעה בפרטיות הלקוחות {ח"א 8006/02 טלקום זהב 2001 ואח' נ' היועמ"ש ואח'}.