ישראל: מהפכה בסדר הדין - המצאה בדואר אלקטרוני

אולי יעניין אותך גם

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3) התשס"ו-2006 מעגנות לראשונה בחקיקה הישראלית המצאה רשמית של מסמכים בדואר אלקטרוני. בכך הן מקדימות את התיקון המתהווה לפקודת הראיות, המבקש להכיר ב"דואר אלקטרוני רשום". התקנות ייכנסו לתוקף ב-13 ביולי. הן קובעת שניתן להמציא כתב בי-דין (ללא משפטנים: תביעה, כתב הגנה, בקשה וכו') לתיבת דואר אלקטרוני של נמען שהוא מסר את פרטיה למערכת בתי המשפט. אעפס, לא כל תיבת דואר אלקטרוני תצלח למטרה זו. עליה לשכון לבטח במערכת דואל המספקת לשולח אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת על הגעה או אי-הגעה של המסר, לאפשר גישה לתיבת הדואר רק באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח המשלב חומרה ותוכנה (לדוגמה: כרטיס חכם) ולנקוט באורח סדיר אמצעים נגד חדירה אליה ושיבוש בעבודתה. התקנות אינן חלות על מסירה ראשונה של כתב בי-דין בתיק (לדוגמה: כתב התביעה שפותח את התיק). בנוסף, מסירה לבית המשפט עצמו אינה אפשרית בדואל. אותה צריך לבצע דרך יעד הגשה אלקטרוני שבית המשפט יקבע (הכוונה היא למערכת במ"ה - "בית משפט הדור הבא" - שתאפשר הגשת מסמכים דרך ה-Web). כתב בי-דין שהומצא בדואר אלקטרוני ייחשב כאילו התקבל ביום ובשעה הנקובים באישור המסירה.