ישראל: הצבעה באסיפה כללית - מהיום גם באינטרנט

אולי יעניין אותך גם

החל מהיום, יכולים בעלי מניות בחברה להצביע באסיפה כללית באמצעות האינטרנט, בנושאים מהותיים המפורטים בחוק החברות. ההצבעה האינטרנטית מתאפשרת לאור תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005, שהותקנו על-ידי שרת המשפטים בחודש נובמבר 2005 ונכנסו לתוקפן היום. בין היתר, קובעות התקנות כי על חברה לנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת מידע ובכלל זה: שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב וכדומה. בנוסף, על-מנת שתתאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט, על החברה לאפשר כי ההצבעה באמצעות האינטרנט ניתנת לאחזור, לשמירה ולהפקה כפלט וכי לא ניתן לשנותה לאחר ההצבעה.