ישראל: הצבעה באסיפה כללית - מהיום גם באינטרנט

החל מהיום, יכולים בעלי מניות בחברה להצביע באסיפה כללית באמצעות האינטרנט, בנושאים מהותיים המפורטים בחוק החברות. ההצבעה האינטרנטית מתאפשרת לאור תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005, שהותקנו על-ידי שרת המשפטים בחודש נובמבר 2005 ונכנסו לתוקפן היום. בין היתר, קובעות התקנות כי על חברה לנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת מידע ובכלל זה: שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות, המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב וכדומה. בנוסף, על-מנת שתתאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט, על החברה לאפשר כי ההצבעה באמצעות האינטרנט ניתנת לאחזור, לשמירה ולהפקה כפלט וכי לא ניתן לשנותה לאחר ההצבעה.