Answers תובעת את Babylon. העילה - הפרת פטנט

תביעה נדירה בין שתי חברות אינטרנט ישראליות: Answers Corporation (לשעבר: גורונט) המפעילה את answers.com תובעת את בבילון בטענה להפרת פטנט ישראלי שמספרו 121,457. נושא הפטנט - "Computerized Dictionary and Thesaurus Applications". הוא מכסה שיטה להבהרת משמעותה של מילה על מסך מחשב באמצעות מילה המצויה בסמוך לה. הפטנט התבקש לראשונה ב-1997 והוענק ב-2004. התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. היא דורשת לחייב את בבילון למסור לתובעת חשבונות בדבר רווחיה מהפרת הפטנט וצו מניעה שיאסור את המשך ההפרה. לעת עתה הועמד סכום התביעה על מיליון ש"ח. ככל הידוע לא הוגש עדין כתב הגנה. מקור: הודעה לעתונות של Answers Corporation.